English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2017-Ek Sayı NumberEditor
Doç. Dr. İrfan OĞUZ

Assistant Editor


Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  2017

 | Cover  | Table of contents  | EditorialBahadır SAYINCI Ruçhan ÇÖMLEK Mustafa Gökalp BOYDAŞ  
Konik Hüzmeli Memelerde Kullanılan Girdap Plaketlerinin Hüzme Açısı ve Püskürtme Paternine Etkisi Ss, 1-9
Effect of the CoreDiscs Used in Hollow Cone Nozzleson Spray Angle and Spray Pattern
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4398
Summary | Abstract | Full Text |

Onur Taşkın Nazmi İZLİ  
Kızılötesi Kurutucu ile Hurmanın Kurutulması ve Matematiksel Modellenmesi Ss, 10-15
Date Drying by Infrared Dryer and Mathematical Modeling
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4395
Summary | Abstract | Full Text |

Hayrettin KUŞÇU  
Marmara İkliminde Yetiştirilen Kavunda Farklı Sulama Stratejilerinin Su Kullanım Etkinliği ve Net Gelire Etkisi Ss, 16-23
Influence of Different Irrigation Strategies on Water Use Efficiency and Net Return of Melon Grown in the Marmara Climate
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4399
Summary | Abstract | Full Text |

Emin BİLGİLİ Yasemin VURARAK Ali BOLAT Yeşim ŞAHİN  
Prototip Anız Ezme-Kesme Makinası ile Geleneksel Anız Parçalama Makinasının Karşılaştırılması Ss, 24-33
Comparison of a Prototype Stubble Crushing-Cutting Machine with Conventional Stubble Fragmentation Machine
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4400
Summary | Abstract | Full Text |

İbrahim Kürşat ÖZYURT Yaşar AKÇA  
Mahlep Anaçlarında Kuraklık Stresinin Stoma ve Diğer Morfolojik Özellikler Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi Ss, 34-40
Determination of the Effects of Drought Stress on The Stomata And Other Morphological Traitsin Prunus mahaleb L. Rootstocks
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4402
Summary | Abstract | Full Text |

Erkan YASLIOĞLU Erdal TÜRKMEN  
IPARD Destekli Süt Sığırcılığı İşletmelerinde İç Ortam İklim Parametrelerinin Analizi (Bursa Karacabey Örneği) Ss, 41-49
Analysis of Indoor Climate Parameters in IPARD Supported Dairy Cattle Farm (The Case of Bursa Karacabey)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4404
Summary | Abstract | Full Text |

Yeşim Bozkurt Çolak Attila YAZAR Sertan SESVEREN İlker ÇOLAK  
Toprakaltı Damla Sulama Sistemiyle Farklı Stratejilerde Sulanan Patlıcan Bitkisi İçin Bitki Su Stres İndeksinin Belirlenmesi Ss, 50-58
Development of CropWaterStress Index (CWSI)under Different Irrigation Levels for Subsurface Drip Irrigated Eggplant
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4405
Summary | Abstract | Full Text |

mete özfidaner Duygu ŞAPOLYO, Fatih TOPALOĞLU , Alper BAYDAR  
Adana İlinde Buharlaşma Serilerinde Gidişlerin Yeni Bir Gidiş Analiz Yöntemi İle Belirlenmesi Ss, 59-66
Determination of Evaporation Data in Adana Province by a Innovative Trend Analysis Method
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4406
Summary | Abstract | Full Text |

Gülşen DURAKTEKİN Yeşim BOZKURT ÇOLAK Kadir KUŞVURAN Havva AKÇA Günsu ALTINDİŞLİ ATAĞ Eser ÇELİKTOPUZ  
Farklı Sulama Seviyelerinin Yüzeyaltı Damla Sulama İle Sulanan Yalova İncisi Sofralık Üzüm Çeşidinde Verim ve Su Kullanım Randımanına Etkisi Ss, 67-72
Different Irrigation Strategies Affect on YieldandWaterUse Efficiency of Subsurface Drip Irrigated Table Grape Variety of Yalova İncisi
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4407
Summary | Abstract | Full Text |

Bekir AYYILDIZ Arslan Zafer GÜRLER  
Walter Diyagramları Yoluyla Batı Karadeniz Tr-83 Bölgesi Üçüncü Düzey İllerinde Kuraklığın Araştırması Ss, 73-79
The Research of Drought in The Third Level Of Tr83 Regions in Western Blacksea Through Walter Diagrams
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4408
Summary | Abstract | Full Text |

HALİL KIRNAK Ergün DOĞAN  
Yüzey Altı ve Yüzey Üstü Damla Sulama Sistemiyle Sulanan Kavunda Kısıntılı Sulamanın Bazı Kantitatif Parametrelere Etkisi Ss, 80-86
The Effects of Deficit Irrigation on Some Quantitative Parameters of Muskmelon with Subsurface and Surface Drip Irrigation Systems
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4409
Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet Ali SAKİN İsmail NANELİ Arife Yasemin İSMAİLOĞLU Kübra ÖZDEMİR  
Tokat Kazova Koşullarında Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinin Kuru ve Sulu Şartlarda Verim ile Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi Ss, 87-96
Determination of Yield and Quality Characteristics in Arid and Irrigated Conditions of Some Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Cultivars under Tokat-Kazova Conditions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4410
Summary | Abstract | Full Text |

Saniye DEMİR İrfan OĞUZ Ömer Faruk CİBA Erhan ÖZER  
Farklı Arazi Kullanımı Altında Meydana Gelen Toprak ve Yüzey Akış Kayıplarının Wepp Hillslope Modeli Kullanılarak Tahmin Edilmesi Ss, 97-104
Estimation of Soil Loss And Runoff Under Different Land Use by Using Wepp Hillslope Model
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4411
Summary | Abstract | Full Text |

Hakan POLATCI Adil Koray YILDIZ Onur SARAÇOGLU Emine ADSIZ Burcu AKSÜT  
Görüntü İşleme Yöntemleri Kullanılarak Kivi Meyvesinin Kuruma Performansı ve Renk Değişiminin Belirlenmesi Ss, 105-112
Determination of Drying Performance and Color Change of Kiwifruit Using Image Processing Method
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4412
Summary | Abstract | Full Text |

Sultan KIYMAZ Sultan KIYMAZ Ahmet ERTEK  
Kırşehir Koşullarında Şeker Pancarında Uygun Sulama Programı Ss, 113-121
Appropriate Irrigation Scheduling for Sugar Beet (Beta vulgaris L.) in Kırşehir Conditions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4413
Summary | Abstract | Full Text |

Zeki GÖKALP İsmail TAŞ Oğuzhan UZUN Serkan ŞAHAN Sema KAPLAN Mustafa BAŞARAN  
Yeraltı Suyu Kirliliğini Önlemeye Dönük Bariyer Tasarımı Ss, 122-131
A Novel Liner Design To Prevent Groundwater Pollution
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4414
Summary | Abstract | Full Text |

ilker KILIÇ Begüm AMET  
Bir Süt Sığırı İşletmesinin Karbon Ayak İzinin Tahminlenmesi: Bursa Örneği Ss, 132-140
Estimation of Carbon Footprint of a Dairy Cattle Operation : Bursa Case Study
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4415
Summary | Abstract | Full Text |

Hüseyin ŞİMŞEK Yaşar AKÇA Ali ÜNLÜKARA Çetin ÇEKİÇ  
Şebin Ceviz Çeşidinin Stres Koşullarına Dayanımının Belirlenmesi Ss, 141-150
Determination of Şebin Walnut (Juglans regia L.)Variety Tolerance to Stress Conditions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4416
Summary | Abstract | Full Text |

Ahmet TEZCAN Harun KAMAN Ahmet KURUNÇ Halil DEMIR Abdullah SAYICI Mehmet CAN Ufuk GÖKÇEN  
Farklı Sulama Suyu Tuzluluğunun Domateste Yaprak Alanı ve Kuru Madde Üzerine Etkileri Ss, 151-157
Effects of Different Irrigation Water Salinity on Leaf Area and Dry Mater of Tomato
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4417
Summary | Abstract | Full Text |

Melike YALILI KILIÇ İlker KILIÇ  
Bursa Bölgesindeki Bitkisel Atık Yağların Değerlendirilme Potansiyellerinin Belirlenmesi Ss, 158-163
Determination of the potentials of vegetable waste oils in Bursa Region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4418
Summary | Abstract | Full Text |

Erkan YASLIOĞLU Serkan DURMUŞ  
Bursa İlinde Yetiştiricilik Yapılan Seraların Yapısal Yönden Değerlendirilmesi Ss, 164-171
Analysis of Structural Aspects of Greenhouses in Bursa
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4419
Summary | Abstract | Full Text |

Adil Koray YILDIZ Tekin ÖZTEKİN Mehmet Murat CÖMERT  
Brokoli Taç İzdüşüm Alanının Görüntü İşleme Yöntemi Kullanılarak Hesaplanması Ss, 172-177
Calculation of Broccoli Canopy Projection Area Using Image Processing Method
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag4420
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri