English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2016-2 NumberEditor
Doç. Dr. İrfan OĞUZ

Assistant Editor


Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  2016

 | Cover  | Table of contents  | EditorialSola Emmanuel KOMOLAFE Ganiyat Bolanle AJEPE Oluwasegun Adetokunbo ADEKUNLE Bidemi Olayemi AJIBOLA  
Women Participation in the Activities of Melon (Colocynthis citrullus L.) Value Chain Enterprises in Kwara State, Nigeria Ss, 1-8
Women Participation in the Activities of Melon (Colocynthis citrullus L.) Value Chain Enterprises in Kwara State, Nigeria
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag862
Summary | Abstract | Full Text |

Melike ÇETİNBAŞ Sinan BUTAR Adem ATASAY Mesut İŞÇİ Hakkı KOÇAL  
Elmada meyve seyreltmesi, meyve tutumu ve meyve kalitesi üzerine NAA’ nın etkisi Ss, 9-18
Effects of NAA on fruit thinning, fruit set and fruit quality in apple
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag898
Summary | Abstract | Full Text |

Adewale Henry ADENUGA Raphael Olanrewaju BABATUNDE Oluwafemi OYEDEJİ Esther OMONIWA  
Effect of Community Based Health Insurance on the Livelihood of Rural Households in Kwara State, Nigeria Ss, 19-27
Effect of Community Based Health Insurance on the Livelihood of Rural Households in Kwara State, Nigeria
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag914
Summary | Abstract | Full Text |

Mesut DİLMAÇ Fatma Eda ÖZGÜVEN Mehmet Metin ÖZGÜVEN  
Tokat Atıksu Arıtma Tesisinde Biyogaz ve Elektrik Üretim Kapasitesinin Belirlenmesi Ss, 28-33
Determination of Biogas and Electricity Generation Capacity in Tokat Domestic Wastewater Treatment Plant
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag941
Summary | Abstract | Full Text |

Sabriye BELGÜZAR Yusuf YANAR Yeşim AYSAN  
Tokat İlinde Domates Bakteriyel Solgunluk Hastalığının Yaygınlığı ve Etmenin (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis) Tanılanması Ss, 34-40
Intensity of Bacterial Wilt Disease of Tomato in Tokat and Identification of Disease Agent (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag973
Summary | Abstract | Full Text |

Bilge GÖZENER Murat SAYILI Müyesser YURDABAKAN  
Önemli Ürünlerde Gübre Kullanım Durumu: Tokat İli Kazova Yöresi Örneği Ss, 41-47
Pesticides Use in Tomato Growing in Region Kazova of Tokat Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag959
Summary | Abstract | Full Text |

Ekrem BUHAN Mehmet AYDIN Şenol AKIN Tarık DAL  
Almus Baraj Gölünde Yaşayan Balıklarda Boy-Ağırlık İlişkisi Ss, 48-55
Length-weight relationships of fish living in the Almus Dam Lake
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag984
Summary | Abstract | Full Text |

Rahşan İvgin TUNCA Tulay CİMRİN Mithat BÜYÜK Atilla TAŞKIN Devrim OSKAY  
Türkiye’deki Aricilik Faaliyetleri ve Koloni Kayiplari Üzerine Araştirma Ss, 56-62
A Survey on Beekeeping Activities and Colony Losses in Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag979
Summary | Abstract | Full Text |

Tamer YAVUZ Yaşar KARADAĞ  
Bazı Buğdaygil ve Baklagil Yem Bitkileri ile Bunların Karışımlarının Kıraç Mera Koşullarındaki Performansları Ss, 63-71
Performances of Some Forage Grasses, Legumes and Their Mixtures Under Dry Pasture Conditions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag981
Summary | Abstract | Full Text |

Ercan YEŞİLIRMAK  
Büyük Menderes havzasında sıcaklık değişimleri: 2000’li yılların başında sıcaklık artışında bir fasıla yaşandı mı? Ss, 72-78
Temperature changes in Büyük Menderes Basin (Turkey): has there been a warming hiatus at early 2000s ?
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag972
Summary | Abstract | Full Text |

Nazmi İZLİ Eşref IŞIK  
Barbunya fasülyesinin kurutma karakteristikleri, renk ve mikroyapı özellikleri üzerine farklı kurutma yöntemlerinin etkisi Ss, 79-88
Effect of Different Drying Methods on Drying Characteristics, Colour and Microstructure Properties of Barbunia Bean (Phaseolus vulgaris L.)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag983
Summary | Abstract | Full Text |

Emine İKİKAT TÜMER  
Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Üyelerinin Amaçları Ss, 89-95
The Aims of Member of Stud Cattle Breeders Association
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag896
Summary | Abstract | Full Text |

Ferhat KIZILGEÇİ Mehmet YILDIRIM Cuma AKINCI  
Farklı Azot Koşullarında Makarnalık Buğday Anaç ve Bunların F2 Döllerinin Azot Kullanım Etkinliği (AKE) Değişimleri Ss, 96-102
Nitrogen Use Efficiency (NUE) Changes in Durum Wheat Parents and Their F2 Progenies Under Different Nitrogen Conditions
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag955
Summary | Abstract | Full Text |

Nuray KIZILASLAN Tubanur ÇAKIR Cevdet HANEDAR Tayfur ÜNAL Halil KIZILASLAN  
GOÜ Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Sistemi Hakkındaki Bilgi Durumu ve Düşüncelerinin Araştırılması Ss, 103-114
An Investıgatıon On Gazıosmanpasa Unıversıty Agrıcultural Faculty Students’ Informatıon And Thoughts About Advısory System In Agrıcultural Extensıon
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag957
Summary | Abstract | Full Text |

Sedat KARAMAN Hakan KAYA  
Ardahan ili andezit-bazalt kirmataş agregalarin beton yapımında kullanılabilirliğinin araştırılması Ss, 115-124
Research on Suitability of Crushed Andesite-Basalt Rock Aggregates in Ardahan Province for Concrete Production
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag1052
Summary | Abstract | Full Text |

Adem YAĞCI Kürşat Alp ASLAN Selçuk ÖZCAN  
Tüplü Asma Fidanı Üretiminde Farklı Klon Adaylarının Etkisi Ss, 125-134
Effects of Different Clone Candidates on Potted Grape Sapling
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag970
Summary | Abstract | Full Text |

Tolga TOLON Dilek İşgören EMİROĞLU Uğur TAHANCI  
Fethiye İlçesi’nde faaliyet gösteren Gökkuşağı Alabalık (Onchorhychus mykiss) yetiştiricilik işletmelerinin teknik ve ekonomik yönden değerlendirilmesi Ss, 135-146
Technical and economical investigation of Rainbow Trout (Onchorhychus mykiss) production farms in Fethiye district (Turkey)
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag1017
Summary | Abstract | Full Text |

Hasan Gökhan DOĞAN Esra GÜREL  
Kırşehir İli Merkez İlçede Yaşayan Tüketicilerin Organik Ürün Tüketimindeki Tutum ve Davranışlarının Belirlenmesi Ss, 147-156
The Determination of Attitudes and Behaviors in Organic Product Consumption of Consumers Living of Central District of Kırşehir Province
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag1033
Summary | Abstract | Full Text |

Ali Beyhan UÇAK Tugay AYAŞAN Abdullah ÇİL,  
Çukurova koşullarında ekim tarihinin ayçiçeği genotiplerinin (Helianthus annuus) verim, bitki su stres indeksi ve su kullanım randımanı üzerine etkileri Ss, 157-165
Effect of planting date on yield, plant water stress ındex and water usage rate of sunflower (helianthus annuus) genotypes in semi-arid Cukurova of Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag1049
Summary | Abstract | Full Text |

Tuncay KAYA Ersin GÜLSOY Ayşe TÜRKHAN  
Tuzluca bölgesi ceviz genotiplerinin bazı fiziko-kimyasal özellikleri ve mineral madde içeriklerinin belirlenmesi Ss, 166-173
Determination of some physico-chemical properties and mineral matter contents of walnut genotypes in tuzluca region
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag976
Summary | Abstract | Full Text |

Kadri YUREKLI  
Detection of Drought Tendency Based on Precipitation in Southeastern Anatolian Project (GAP) Region, Turkey Ss, 174-183
Detection of Drought Tendency Based on Precipitation in Southeastern Anatolian Project (GAP) Region, Turkey
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag988
Summary | Abstract | Full Text |

Yakup ÇIKILI Halil SAMET  
Bor ve potasyumun karşılıklı etkilerine altınçilek (Physalis peruviana L.) bitkisinin erken gelişme dönemindeki tepkisi Ss, 184-193
Response of Cape gooseberry (Physalis peruviana L.) plant at early growth stage to mutual effects of boron and potassium
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag963
Summary | Abstract | Full Text |

Esen ORUÇ Orhan GÜNDÜZ Aysel ERGÜN  
Çiftçi Gözünde Tarımın Türkiye Ekonomisinde Yeri ve Önemi: Manisa İli Soma İlçesi Örneği Ss, 194-200
The Role and importance of Agriculture in Turkish Economy with the Farmer’s Overview: Case of Soma District, ManisaSA
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag1026
Summary | Abstract | Full Text |

Rasim KOÇYİĞİT İrfan OĞUZ  
Arazi Kullanımı ve Eğimin Mineralize Karbon ve Azot İçeriğine Etkisi Ss, 201-205
The Effects of Land Management and Slope on Mineralize Carbon and Nitrogen Contents
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag1066
Summary | Abstract | Full Text |

Özlem AKAR İrfan OĞUZ  
Tokat – Zile Akdoğan Deresi Havzası Yağış ve Akım Karakteristikleri Ss, 206-218
The Characterics of Precipitation and Flows in Tokat-Zile Akdoğan Basin
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag1032
Summary | Abstract | Full Text |

Tamer MARAKOĞLU Kazım ÇARMAN  
Orta Anadolu'da buğdayın verim unsurlarının, organik karbon ve toprağın fiziksel özelliklerinin anız yönetimi ve azaltılmış toprak işlemeye etkileri Ss, 219-232
Effects of reduced tillage and residue management on soil physical properties, organic carbon and wheat yield components in Middle Anatolia
Doi Number :http://dx.doi.org/10.13002/jafag1072
Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri