English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2011-2 NumberEditor
Prof.Dr. Mehmet Ali SAKİN

Assistant Editor
K.YILDIZ, E.ALTUNTAŞ,M.SAYILI,R.KOÇYİĞİT,D.YANAR,A.YILDIRIM

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  2011

 | Cover  | Table of contents  | EditorialArslan UZUN Kudret KEVSEROĞLU Serkan YILMAZ  
Orta Karadeniz Bölgesi İçin Geliştirilen Rezene (Foeniculum vulgare Mill. var. dulce) Hatlarının Bazı Tarımsal Özellikleri Bakımından İncelenmesi Ss, 1-8
Determination of Some Agricultural Traits of Fennel (Foeniculum vulgare Mill. var. dulce) Lines Developed for the Middle Black-Sea Region of Turkey

Summary | Abstract | Full Text |

Rüstem CANGİ Metin KESGİN Adem YAĞCI  
Sofralık Amaçlı Sultani Çekirdeksiz Üzüm Yetiştiriciliğinde Gölgeleme ve Örtü Materyali Uygulamalarının Ekonomik Analizi Ss, 9-19
An Economic Analysis of Shading and Covering Material Applications on Table Grape Growing of Sultani Çekirdeksiz Cultivar

Summary | Abstract | Full Text |

Alpaslan KUŞVURAN R. İrfan NAZLI Veyis TANSI  
Türkiye’de ve Batı Karadeniz Bölgesi’nde Çayır-Mera Alanları, Hayvan Varlığı ve Yem Bitkileri Tarımının Bugünkü Durumu Ss, 21-32
Current Situation of Meadow-Rangelands, Animal Existence and Cultivation for Forage Crops in Turkey and East Black Sea Region

Summary | Abstract | Full Text |

Turgut ÖZTÜRK Murat MENGÜLOĞLU  
Depolama Süresinin Ayçiçeğinin (Helianthus annuus L.) Fiziko-Mekaniksel ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Olan Etkileri Ss, 33-41
Effect Of The Storage Period On The Physico-Mechanical And Some Quality Properties Of Sunflower Seeds (Helianthus annuus L.)

Summary | Abstract | Full Text |

Ramazan CANHİLAL -  
Heterorhabdit Nematodların (Rhabditida: Heterorhabditidae) Biyolojik Etkinliklerinin Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae) Üzerinde Karşılaştırılması Ss, 43-52
Comparison of the Virulence of Heterorhabdit Nematodes on Galleria mellonella L. (Lepidoptera: Pyralidae)

Summary | Abstract | Full Text |

Nafiye ADAK Mustafa PEKMEZCİ  
Topraksız Kültürle Çilek Yetiştiriciliğinde Fide Tipleri ile Yetiştirme Ortamlarının Bazı Fiziksel Özellikler Üzerine Etkileri Ss, 53-59
The effects of seedling types and growing media on some physical features in strawberry cultivation with soilless culture

Summary | Abstract | Full Text |

Hakan ARSLAN Demet YILDIRIM  
Bafra Ovasındaki Drenaj Kanallarının Su Kalitelerinin Çok Değişkenli İstatistiksel Analizler ile Değerlendirilmesi Ss, 61-71
Water Quality Assessment of the Drainage Canals in Bafra Plain Using Multivariate Statistical Analysis

Summary | Abstract | Full Text |

Derya ÖZTÜRK Yaşar AKÇAY  
Fındık Yetiştiriciliği Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi (Samsun ili Çarşamba ve Terme Ovası Örneği) Ss, 73-83
Economic Analysis of Farms Growing Hazelnut (Case of Çarşamba and Terme Plains of Samsun Province)

Summary | Abstract | Full Text |

Hakan KİBAR Turgut ÖZTÜRK  
Tarımsal Ürün Silolarında Yapısal Sorunlar Ss, 85-96
The Structural Failures in The Agricultural Crop Silos

Summary | Abstract | Full Text |

Şenay SARICA -  
Nar Suyu Yan Ürünlerinin Hayvan Beslemede Kullanım Olanakları Ss, 97-101
Using Possibilities of Pomegranate Juice By-Products in Animal Nutrition

Summary | Abstract | Full Text |

Nuray KIZILASLAN Ömer YAŞA  
Türkiye’deki Tarımsal Mücadele Üretim Tüketim Ve Dış Ticaretinin Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Gelişim Seyri Ss, 103-116
The Monitoring Of The Course Of Development Of Turkey‘s Plant Protection Production Consumption Foreign Trade During The Harmonization Process With The European Union

Summary | Abstract | Full Text |

Çetin ÇEKİÇ Selim SARI Sinem ÖZTÜRK ERDEM  
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Doğal Popuslasyonundan Örneklenen Böğürtlen Genotiplerinin UPOV Kriterleri ile Morfolojik Olarak Tanımlanması Ss, 117-126
Description of the Blackberry Genotypes Sampled from Natural Ecosystem of Middle and Eastern Blacksea Region by Morphological Traits According to UPOV Criteria

Summary | Abstract | Full Text |

Ertuğrul KARAŞ Fazlı ÖZTÜRK  
Küçükelmalı Gölet Havzasının Toprak Koruma Önlemlerine Göre Arazi Kullanım Planlaması Ss, 127-134
Land Use Planning of Küçükelmalı Pond Basın According to Soil Conservation Measures

Summary | Abstract | Full Text |

Halil KIZILASLAN Levent TANER  
Organik ve Konvansiyonel Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliğinde Üreticilerin Teknik ve Ekonomik Sorunları (Sivas İli Ulaş İlçesi Örneği) Ss, 135-143
Technical and Economical Problems of Producers in Organic and Conventional Greenhouse Vegetable Production (The case of Sivas Province, Ulaş District)

Summary | Abstract | Full Text |

Orhan YILMAZ Mehmet ERTUĞRUL  
Atlarda Don (Vücut Rengi) Ss, 145-152
Coat Colour in Horses

Summary | Abstract | Full Text |

Ayşe ÖZBEY Nilgün ÖNCÜL Zeliha YILDIRIM Metin YILDIRIM  
Mahlep ve Mahlep Ürünleri Ss, 153-158
Mahlab and Mahlab Products

Summary | Abstract | Full Text |

Aziz ŞAHİN Zafer ULUTAŞ Arda YILDIRIM Emre ŞİRİN Yüksel AKSOY  
Türkiye Hayvancılığı Ss, 159-169
Animal Production in Turkey

Summary | Abstract | Full Text |

Özer ÇALIŞ Çiğdem YAZAR  
Fare Kulağı Teresi, Arabidopsis thaliana’da Konukçu Dışı Dayanıklılığın Erken Yanıklık Hastalık Etmeni Alternaria solani'nin Kontrolü İçin Araştırılması Ss, 179-186
Investigation of Non-Host Resistance in Arabidopsis thalina (Mouse-Ear Cress) Plants To Control Early Blight Pathogen Alternaria solani

Summary | Abstract | Full Text |

Senem TÜLEK F.Sara DOLAR  
Havuçlarda Görülen Depo Hastalıkları ve Yönetimi Ss, 187-198
Storage Diseases of Carrots and Management

Summary | Abstract | Full Text |

Halil ERDEM -  
Silajlık Mısır Çeşitlerinin Verim ve Kalitesine Çinko Gübrelemesinin Etkilerinin Belirlenmesi Ss, 199-206
Determination of the Effects of Zinc Fertilization on Yield and Quality of Silage Corn Varieties

Summary | Abstract | Full Text |

Ertuğrul FİLİZ İbrahim KOÇ  
Bitki Biyoteknolojisinde Moleküler Markörler Ss, 207-214
Molecular Markers in Plant Biotechnology

Summary | Abstract | Full Text |

Murat SAYILI Faruk ADIGÜZEL  
Tokat İli Merkez İlçede Çiftçilerin Tarımsal Girdi Temininde Kredi Kartı Kullanımlarının İncelenmesi Ss, 215-225
The Investigation of Farmers Credit Card Usage for Supply of Agricultural Input in the Central District of Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

Bilge GÖZENER Murat SAYILI  
Tokat İli Merkez İlçede Toptancı Halindeki Komisyoncuların Yeni Hal Yasası Hakkındaki Görüşleri Ss, 227-235
The Opinions of Brokers in Wholesaler Market Regarding New Market Law in the Central District of Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri