English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


2002-1 NumberEditor
Prof.Dr. Alper DURAK

Assistant Editor
İ.KADIOĞLU, A.S. KIRAL

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  2002

 | Cover  | Table of contents  | EditorialNazlı Dide KUTLUK YILMAZ Yusuf YANAR  
Kastamonu İli Şeker Pancarı Üretim Alanlarında Şeker Pancarı Nekrotik Sarı Damar Virüsü (BNYW) ve Şeker Pancarı Toprak Kaynaklı Virüs (BSBV-2) Hastalığının Yaygınlığının Belirlenmesi Ss, 1-4
Distribution of Beet Necrotic Yellow Vein Virus (BNYVV) and Beet Soil-Borne Virus (BSBV-2) in Sugar Beet Growing Areas of Kastamonu

Summary | Abstract | Full Text |

Yusuf YANAR Muhittin SIRMA İzzet KADIOĞLU  
Tokat Yöresinde Domates Üretim Alanlarında Sorun Olan Fungal Etmenlerin Belirlenmesi Ss, 5-8
Detection of Fungi Causing Diseases on Tomato Plants Grown in the Vicinity of Tokat

Summary | Abstract | Full Text |

Atilla ALTINTAŞ Osman KARKACIER  
Şeftalinin Fiziki Üretim Girdileri ve Maliyeti (Tokat -Kazova Yöresi) Ss, 9-21
The Determination of the Cost and Physical Inputs of the Peach

Summary | Abstract | Full Text |

Atilla ALTINTAŞ Osman KARKACIER  
Tokat-Kazova Yöresinde Bazı Ürünlerde Ekonomik Gübre Kullanım Düzeyi ve Buna Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi Ss, 23-28
Determination Of Economic Level Of Fertilizer Use For Some Crops in Kazova District Of Tokat And The Factors Affecting Fertilizer Use

Summary | Abstract | Full Text |

H.Bahadır ARSLANKURT Yaşar AKÇAY  
Tokat-Zile Ova Tarım İşletmelerinde Sosyo-Ekonomik Yapı ve Gelir Dağılımı Ss, 29-37
Socio-Economic Structure and Income Distribution In The Plain Farms In Zile District Of Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

Halil KIZILASLAN Şükrü KÖKSAL  
Tarım İşletmelerinin Kredi Kullanımında Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Yozgat İli Merkez İlçe Örneği) Ss, 39-49
The Problems And Proposed Suestions In The Credit Use Of Farms (A Case Study Of The Central County Of Yozgat Province)

Summary | Abstract | Full Text |

Murat SAYILI Kemal ESENGÜN  
Amasya İli Suluova İlçesinde Sığır Besiciliği Yapan İşletmelerin Ekonomik Analizi Ss, 52-67
Economic Analysis Of Cattle Fattening Farms In Suluova District Of Amasya Province

Summary | Abstract | Full Text |

Cevdet AKDAĞ Oral DÜZDEMİR  
Tokat Ekolojik Şartlarında Kışlık ve Yazlık Ekime Uygun Mercimek (Lens culinaris Medic) Çeşitlerinin Belirlenmesi Ss, 69-73
Determination of Favorable Lentil {Lens culinarisMedic) Cultivars for Autumn and Spring Sowing in Tokat Ecological Conditions

Summary | Abstract | Full Text |

Fahri SÖNMEZ Mehmet ÜLKER Vahdettin ÇİFTÇİ  
Sıra Üzeri Mesafenin Dört Mısır Çeşidinde Hasıl Verimi ve Bazı Karakterlere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Ss, 75-81
A Study On The Effects Of Plant Spacings On Green Matter Yield And Some Characteristics Of Four Silage Corn Cultivars

Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa YILMAZ Rıza AVCIOĞLU  
Yeşil Alan Tesisi ve Erozyon Kontrolünde Kullanılan Bazı Buğdaygillerin Yeşil Alana Uygunluklarının Belirlenmesi: I. Bireysel Kalite Ölçütleri Ss, 83-86
Investigations on Turf Properties of Some Grasses Grown for Turfgrass and Erosion Control Purposes Individual Quality Measures

Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa YILMAZ Rıza AVCIOĞLU  
Yeşil Alan Tesisinde Kullanılar Bazı Buğdaygillerin Tokat Koşullarında Bazı Argonomik Özellikleri ve Tohum Verimlerinin Belirlenmesi Ss, 87-95
Investigations on Seed Yield and Agronomic Purposes of Some Grasses Grown for Turfgrass Purposes in Tokat Conditions

Summary | Abstract | Full Text |

Yaşar KARADAĞ Uğur BÜYÜKBURÇ  
Çemende (Trigonella foenum graecum L.) Farklı Ekim Zamanlarının Ot ve Tohum Verimlerine Etkisi Üzerinde Bir Araştırma Ss, 97-102
An Investigation On The Effect Of Different Sowing Dates On Herbage And Seed Yields Of Fenugreek (Trigonella foenum graecum L.)

Summary | Abstract | Full Text |

İbrahim ÖRÜNG Sedat KARAMAN  
Tokat İli Besi Sığırı İşletmelerinde İşletme Yapılarının Durumu, Özellikleri, Yeterlilikleri ve Gelişme Olanakları Üzerine Bir Araştırma Ss, 103-111
A Research On The Existing Conditions Properties And Development Possibilities Of The Beef Cattle Enterprises In Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

İbrahim ÖRÜNG Sedat Karaman  
Tokat İlinde Besi Sığırcılığının Yaygın Olarak Yapıldığı Kırsal Yerleşim Birimlerinin Sorunları ve Çözüm Olanakları Üzerine Bir Araştırma Ss, 113-117
A Research On The Matters And Solution Possibilities Of Rural Settlement Units In Tokat Province Where Beef Cattle Farming Is Prevalent

Summary | Abstract | Full Text |

Kadri YÜREKLİ Fazlı ÖZTÜRK  
Kelkit Çayının Günlük Ekstrem Akımları için Stokastik Modelleme Ss, 119-127
Stochastic Modeling for The Daily Extreme Flows of Kelkit Stream

Summary | Abstract | Full Text |

Gürsel DELLAL  
Ile de France (IF)X Akkaraman(AK) (Gı) Melezi Erkek Kuzuların Vücut Ölçüleriyle Besi, Kesim ve Karkas Özellikleri Arasındaki Fenotipik Kolerasyonlar Ss, 129-131
The Phenotypic Correlations Between Body Measuruments With Fattening, Slaughtering and Carcass Characteristics of lie de France (IF)X Akkaraman (AK) (Gı) Crossbred Male Lambs

Summary | Abstract | Full Text |

Gürsel DELLAL Müge ELİÇİN A. Murat TATAR Nihat TEKEL İlkay BARITCI  
Ile de France (IF) x Akkaraman (AK)(Gı) Dişi Tokluların Kırkımda Vücut Ağırlığı ve Bazı Yapağı Fiziksel Özelliklerine İlişkin Genetik Parametreler Ss, 133-135
The Genetic Parameters of Some Wool Physical Characteristics and Shearing Body Weight of Ile de France (IF) x Akkaraman (WK)(Gi) Female Yearlings

Summary | Abstract | Full Text |

İlkay BARITCI Ayhan ELİÇİN  
Kilis Keçisi Oğlaklarında Doğumda, 3 ve 6 Aylık Yaşta Vücut Ölçüleri Arasındaki İlişkilerin Kanonik Korelasyon Metodu İle Araştırılması Ss, 137-144
Investigation Of The Relationships Among Body Measurements At Birth, 3 And 6 Months Of Age With Canonical Correlation Method In Kids Of Kilis Goats

Summary | Abstract | Full Text |

Turgay ŞENGÜL Yusuf ÇELİK - Zeki DOĞAN  
Şanlıurfa İli Kentsel Alanda Tüketicilerin Tavuk Eti Tüketim Düzeyleri ve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi Ss, 145-150
Determination of Level of Chicken Meat Consumption and Consumption Pattern of Consumers in Şanlıurfa Urban Areas

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri