English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


1997-1 NumberEditor
Prof.Dr.Abdulreşit BROHİ

Assistant Editor
K.ESENGÜN, A.S.KIRAL

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  1997

 | Cover  | Table of contents  | EditorialResul GERÇEKCİOĞLU Ayhan TEMİZ  
Tokat Yöresinde Yetiştirilen Bazı Kiraz Çeşitlerinin Fenolojik Ye Pomolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Ss, 1-16
Summary A Research On Phenological And Pomological Characteristics Of Some Sweet Cherry Cultivars In Tokat Region

Summary | Abstract | Full Text |

Yaşar AKÇA Seyit Mehmet ŞEN Mesut SEÇİLMİŞ  
Adıyaman, Şanlıurfa Ve Mardin Cevizlerinin (.Juglans Regia L.) Seleksiyon Yolu İle Islahı Üzerinde Araştırmalar Ss, 17-25
A Study On The Selection Of Walnut In Adıyaman, Mardin, Şanlıurfa Provinces (Turkey)

Summary | Abstract | Full Text |

Fehmi Serim Ali Batu Nuray Ünal  
Şeker Pancarında İşleme Öncesi Atmosfer Koşullarının Şeker Kayıpları Üzerine Olan Etkileri Ss, 27-36
Effects Of Preprocessing Atmospheric Conditions On Sugar Losses In Sugar Beet Bulb

Summary | Abstract | Full Text |

Necla ÇAĞLARIRMAK Kemal ÜNAL  
Yeşil Kahve Tanesinin (Coffea Arabica) Kavrulması Sırasında Temel Kimyasal Bileşenlerinde Oluşan Değişmeler Ss, 37-49
The Changes Of Proximate Composition Of Green Coffee Bean (Coffea Arabica) After Roasting

Summary | Abstract | Full Text |

Ali BATU  
Santa Rosa Erik Çeşidinin Kontrollü Atmosfer Koşullarında Depolanması Üzerine Bir Araştırma Ss, 51-70
A Study On Controlled Atmosphere Storage Of Santa Rosa Variety Of Plums

Summary | Abstract | Full Text |

M. Emin TUĞAY Güngör YILMAZ İsa TELCİ  
Patates Üretiminde Tohumluk Yumruların Kullanılma Süreleri Üzerinde Araştırmalar Ss, 71-82
Investigations On Period Of Using Of Seed Tuber In Potato Production

Summary | Abstract | Full Text |

Yaşar KARADAĞ Güngör YILMAZ  
Çemen (Trigonellafoenum Graecum L.) Bitkisinde Sitolojik Araştırmalar Ss, 83-92
A Research On The Cytologıcal Characters Of Fenugreek (Trigonelia Foenum Graecum L.)Plants

Summary | Abstract | Full Text |

Güngör YILMAZ İsa TELCİ  
Bazı Tıbbi Bitkilerin Patates Böceği {Leptinotarsa Decemlineata Say) İle Mücadelede Kullanılabilmesi Üzerinde Bir Araştırma Ss, 93-103
A Research On Using Some Medicinal Plants Against Potato Beetle (Leptinotarsa Decemlineata Say)

Summary | Abstract | Full Text |

Güngör YILMAZ  
Tokat Koşullarında Haşhaşın (Papaver Somniferum L.) Ekim Zamanı Üzerinde Araştırmalar Ss, 105-122
The Investigations On The Sowing Date Of Opium Poppy (Papaver Somniferum L.) In Tokat Conditions

Summary | Abstract | Full Text |

Selahattin İPTAŞ  
Macar Fiğinde Sıra Arası Mesafesi Ve Destek Bitki Olarak Kullanılan Arpa Ve Tritikale Karışım Oranlarının Tohum Verimi Ve Verim Özelliklerine Etkileri Ss, 123-136
The Effects Of Row Spacing And Barley And Triticale Mixture Rates Nurse Crop On The Seed Yield And Yield Characteristics Of Hungarian Vetch

Summary | Abstract | Full Text |

Nermin KAYA İsa TELCİ  
Tokat Vejetasyonunda Yetişen Ihlamur {Tilia Rubra D.C Subsp. Caucasica(Rubr.), Tilia Platyphyllosscop.) Türlerinden Elde Edilen Drogların Bazı Morfolojik Ve Teknolojik Özellikleri Ss, 137-144
Some Morphologıal And Tecnologıal Properties Of Drogs Obtained From Lime Flower Species (Tilia Rubra D.C Subsp. Caucasica (Rubr.), Tilia Platyphyllosscop.) Growing Tokat Region

Summary | Abstract | Full Text |

Selahattin İPTAŞ  
Yazlık Olarak Yetiştirilen Bazı Koca Fiğ (Vicia Narbonensis L.) Hatlarında Tohum Verimi Ve Bazı Agronomik Özellikler Arasındaki İlişkiler Ss, 146-154
Interrelationship Seed Yield And Some Agronomic Characters In Some Narbon Vetch (Vicia Narbonensis L.) Lines Which Is Grown As A Summer Crop

Summary | Abstract | Full Text |

Selahattin İPTAŞ  
Tokat Ekolojik Koşullarında Yazlık Olarak Yetiştirilen Bazı Koca Fiğ (Vicia Narbonensis L.) Hatlarının Verim Ve Adaptasyonu Üzerine Bir Araştırma Ss, 155-166
A Study On Yield And Adaptation Of Some Narbon Vetch (İvicia Narbonensis L.) Lınes Grown As Summer Crop Underthe Ecological Conditions Of Tokat

Summary | Abstract | Full Text |

Cafer Sırrı SEVİMAY Cengiz SANCAK  
Burçak (Vicia ervilia (L.) WilUty Bitkisinde Sitolojik Araştırmalar Ss, 167-172
Cytological Studies On Bitter Vetch (Vicia Ervilia (L.) Willd.J

Summary | Abstract | Full Text |

Yaşar AKÇA Kemal ESENGÜN  
Tarım İşletmelerinde Kaynak Kullanımı Etkinliği Üzerine Bir Çalışma: Tokat Kazova Bölgesi Örneği Ss, 173-193
Abstract A Study On The Efficiency Of Research Allocation In The Agricultural Farms : A Case Study Of Tokat Kazova Region

Summary | Abstract | Full Text |

Halil KIZILASLAN A.Zafer GÜRLER  
Tokat İli Buğday Üretiminde Tohumluk Kullanım Miktarı Ve Tohumluk Kullanımını Etkileyen Faktörler Ss, 195-213
The Amount Of Usage Of Seed In Wheat Production Of Tokat Province And Effective Factors On The Usage Of Seed

Summary | Abstract | Full Text |

Halil KIZILASLAN A.Zafer GÜRLER  
Tokat İli Turhal İlçesinde Ayçiçeği Üretiminin Teknik Ve Ekonomik Yapısının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Ss, 215-230
A Research To Determine The Technical And Economic Structure Of Sunflower Production In Turhal Country Of Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

Metin AKAY Kemal ESENGÜN Galip BAYKAL  
Tokat İli Artova İlçesinde Arıcılık Faaliyetinin Ekonomik Analizi Ss, 231-242
The Economic Analysis Of The Apiculture In Artova District Of Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

Rüştü YAYAR Osman KARKACIER  
Tokat İli Kazova Bölgesinde Önemli Bazı Sebzelerin Üretiminin Ekonometrik Analizi Ss, 243-262
The Econometric Analysis Of Some Important Vegetable Yield In Kazova District Of Tokat

Summary | Abstract | Full Text |

Sedat KARAMAN Tahir EKMEKYAPAR  
Tokat İlinde Kamu Kuruluşları Desteğiyle Yapılan Besi Sığırı Ahırlarının Yapısal Ve Çevre Koşulları Yönünden Durumu Ve Geliştirme Olanakları Üzerine Bir Araştırma Ss, 263-281
A Research On The Situation And Improvement Possibilities Of The Barns Constructed By The State Organizations In Relation To Structural And Environmental Conditions In Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

Sabit ERŞAHİN Alper DURAK Mustafa KILIÇ  
Toprak Oluşum Süreçleri Tarafından Etkilenen Bir İklim Hattı Boyunca Toprak Oluşumu Ss, 283-298
Soil Formation Along A Climatic Transect (Pedogenic Gradient) Influenced By Soil Forming Processes

Summary | Abstract | Full Text |

Ahmet ESMERAY Mustafa KILIÇ  
Tokat - Bedirkale Sulama Barajı Çekirdek Dolgusunda Kullanılan Kil Materyalin Minerolojik Yapısının Mühendislik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması Ss, 299-325
A Search On Mınerologıcal Structure Of The Clay Core Embankment- Used In Tokat- Bedirkale Irrigation Dam And It Is Efects On Civil Engineering Properties

Summary | Abstract | Full Text |

Alper DURAK Hakan YILDIZ  
Tokat Meyvecilik Üretme İstasyonu Topraklarının Detaylı Etüdü, Haritalanması Ve Sınıflandırılması Ss, 327-341
Abstract Soil Survey, Mapping And Classification Of Tokat Fruit Production Center Soils

Summary | Abstract | Full Text |

Hasan TAŞOVA Alper DURAK  
Kazova Tarım İşletmesi Arazisinin Toprak Etüdü, Haritalanması Ve Sınıflandırılması Ss, 343-362
Soil Survey, Mapping And Classification Of Kazova Agricultural Farm Soils

Summary | Abstract | Full Text |

Bahattin ÖZTOPRAK Alper DURAK  
Tokat- Güzelce Sulama Barajı Gövdesi' Kil Çekirdek Dolgusuyla, Kapama Seddesi Homojen Dolgusunun Ve Rezervuar Alanı Zeminlerinin Mineralojik Yapılarının Mühendislik Davranışlarına Etkilerinin Araştırılması Ss, 363-384
The Research Of The Effects Of Mineralogical Structures Of Tokat Güzelce Watering Dam Clay Core Embankment, Closing Embankment And Reservoir Area Soils On Engineering Behaviours

Summary | Abstract | Full Text |

Alper DURAK Kenan KILIÇ  
Tokat Bölgesi Hidromorfik Topraklarının Redoksimorfik Özellikleri Ve Redoks Potansiyelleri Ss, 385-400
Redox Potentıal And Redox Featüres Of Hydromorphıc Soılsın Tokat Region

Summary | Abstract | Full Text |

Alper DURAK Selçuk ÇİMEN Kenan KILIÇ  
Sivas-Uzunyayla Hayvancılık Üretme İstasyonu Arazisinin Toprak Etüd, H Arit Al Anması Ve Sınıflandırılması Ss, 401-414
Soil Survey, Mapping And Classification Of Soils Sivas Uzunyayla Animal Husbandry Station

Summary | Abstract | Full Text |

Murat ÇİMEN Lütfi ÖZCAN Osman TORUN  
Ceylanpınar Tarım İşletmesinde Yetiştirilen Saf İvesi, Sakız X İvesi Ve İle De France X İvesi Melez Koyunlarında Yapağı Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Ss, 415-422
A Research on Wool Characteristics of Sakız ı Awassi and lie de France x Awassi Crossbreds and Pure Awassi Sheeps Raised at Ceylanpinar State Farm

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri