English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


1996-1 NumberEditor
Prof.Dr.Abdulreşit BROHİ

Assistant Editor
K.ESENGÜN, A.S.KIRAL

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  1996

 | Cover  | Table of contents  | EditorialYakup ÖZKAN  
Niksar Ve Pazar İlçelerinde Yetişen Bazı Ceviz Tiplerinin Meyve Özellikleri Ss, 1-13
Abstract A Study On Fruit Characteristics Of Niksar And Pazar Counties Walnuts

Summary | Abstract | Full Text |

Yakup ÖZKAN Atilla ARSLAN  
Karadut'un (Morus Nigra L.) Odun Ve Yeşil Çeliklerle Çoğaltılması Üzerine Araştırmalar Ss, 15-27
Studies On Propagation With Hardwood And Softwood Cuttings Of The Black Mulberry (Morus Nigra L.)

Summary | Abstract | Full Text |

Ahmed Ali BALOCH Ali Muhammad KALROO Halit ÇAM  
Parazitoit Encarsia formosa Gahan (Hymenoptera: Aphelinidae)’ya Bazı İnsektisitlerin Yan Etkileri Ss, 29-35
Side Effects of Some insecticides on the Parasitoid Encarsia formosa Gahan

Summary | Abstract | Full Text |

Ali BATU  
Yüksek Konsantrasyonda Karbondioksit Uygulamasının Domates Kalitesi Üzerine Etkisi Ss, 37-52
Effects Of High Carbon Dioxide Treatment On Tomato Qualities

Summary | Abstract | Full Text |

Ali BATU A. Keith Thopmson  
Yeşil Olum Döneminde Hasadı Yapılan Domates Çeşitlerinin Farklı Plastikler İle Paketlenmesinin Depolama Ömrü Ve Meyve Kalitesine Etkisi Ss, 53-75
The Effects Of Variety On Storage Life And Fruit Quality Of Mature Green Tomatoes During Modified Atmosphere Packaging Storage

Summary | Abstract | Full Text |

Adnan ÇİÇEK  
Tokat İli Kazova Bölgesinde İhracata Dönük Olarak Üretilen Domatesin Pazarlama Yapısı Ve Sorunları Ss, 77-90
The Problems And Marketing Structure Of Tomato Produced As Export-Oriented In Kazova Region Of Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

Faruk KARALAR  
Tütünün Türkiye Ekonomisindeki Yeri, Ege Bölgesi Ve Bölge İlleri Açısından Önemi Ss, 91-101
The Place Of Tobacco In Turkish Economy And It’s Importance In Aegean Region And Among Provinces Of The Region

Summary | Abstract | Full Text |

Faruk KARALAR  
Farklı Dönemlerde Yapılan Araştırma Sonuçlarına Göre İzmir Yöresinde Süt Sığırcılığı İşletmelerindeki Yapısal Değişikliğin Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi Ve Geleceğe Yönelik Öneriler Ss, 103-114
An Economic Assessment Of Structural Change In Dairy Farms Of İzmir Province Using Existing Research Results And Some Future Prospects

Summary | Abstract | Full Text |

Güven ÖZERİN  
Manisa Yöresinde Tütün Üretiminin Üreticiler Açısından Önemi Üzerinde Bir Araştırma Ss, 115-134
Research To Determine The Importance Of Tobacco Farming To The Local Farmers In The Manisa Region

Summary | Abstract | Full Text |

Güven ÖZERİN  
Kırdan-Kente Göç Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma: Denizli İli Örneği Ss, 135-160
Tendency Of Rural Migration: A Case Study Of Denizli,Turkey

Summary | Abstract | Full Text |

Metin AKAY Kemal ESENGÜN  
Tokat İli Niksar Ovası Tarım İşletmelerinin Yapısal Analizi, İşletme Sonuçlarını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi Ve Doğrusal Programlama Yöntemiyle Planlanması Üzerine Bir Araştırma Ss, 161-189
A Study On The Structural Analysis Of The Farms In Niksar Plain Of Tokat Province, The Evaluation Of The Factors Affecting Farm Results And Planning With Linear Programming Method

Summary | Abstract | Full Text |

Adnan ÇİÇEK Murat SAYILI  
Tokat İli Kazova Yöresi Tarım İşletmelerinde Bazı Önemli Tarla Ürünlerinin Fiziki Üretim Girdileri Ve Karlılıkları Üzerine Bir Araştırma Ss, 191-209
A Research On The Profitability And Physical Production Inputs Of Some Important Field Crops In The Farms Kazova Region Of Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

Murat SAYILI Kemal ESENGÜN  
Tokat İli Kazova Yöresi Tarla Arazilerinde Kapitalizasyon Faiz Oranının Saptanması Üzerine Bir Araştırma Ss, 211-133
A Research On The Determination Of Capitalization Rate In The Field Land Of Kazova Region Of Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

Osman KARKACIER  
Süt Sığırcılığı Faaliyetlerinde Faktör Kullanımının Ekonomik Etkinliğinin Ekonometrik Yöntemlerle İncelenmesi (Tokat - Pazar İlçesi Örneği) Ss, 235-255
A Research On Economic Effect In Factor Use In Dairy Farms In Tokat (Pazar) County With Econometric Methods

Summary | Abstract | Full Text |

Yusuf ÇELİK Osman KARKACIER  
Şanlıurfa İli Merkez İlçe Tarım İşletmelerinde Arazi Kullanımı Ve İşgücü Varlığı Ss, 257-267
Using Of Land And Amount Of Labour In Farms In Central County Of Şanlıurfa Province

Summary | Abstract | Full Text |

Rüştü YAYAR Osman KARKACIER  
Tokat İli Pazar İlçesi Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Ekonomik Ve Teknik Özellikleri Üzerinde Bir Araştırma Ss, 269-288
A Study On The Economic And Technical Analysis Of Dairy Farming In The District Of Pazar County Of The City Of Tokat

Summary | Abstract | Full Text |

Gazanfer ERGÜNEŞ Mesut DİLMAÇ Ebubekir ALTUNTAŞ Mustafa ÇETİN  
Bazı Yerli Tip Harman Makinalarına İlişkin Bulguların Değerlendirilmesi Ss, 289-297
Evaluation Of Findings Of Some Home-Made Threshers Abstract

Summary | Abstract | Full Text |

Ö.Faruk TAŞER Ebubekir ALTUNTAŞ  
Tokat Yöresinde Kullanılan Bazı Kombine Tahıl Ekim Makinalarında Tohum Dağılım Düzgünlüklerinin Belirlenmesi Ss, 299-313
The Determına Tıon Of Seeding Dıstrıb Utıon Pa Ttern On Grain Seed Drills Used In Toka T Region

Summary | Abstract | Full Text |

Ö.Faruk TAŞER Ebubekir ALTUNTAŞ Mesut DİLMAÇ Ali GÜREL  
Tam Otomatik Patates Dikim Makinası İle Dikimde İş Başarısının Belirlenmesi Ss, 315-325
A Determination Of Working Capacity On Potato Planting By Using The Automatıc Potato Planter

Summary | Abstract | Full Text |

Ö.Faruk TAŞER  
Ekim Makinalarında Sıra Üzeri Tohum Dağılım Düzgünlüğünün Simülasyonu Ss, 327-342
Simulation Of Seed Distribution Uniformity In Row On Seeding Machines

Summary | Abstract | Full Text |

Cevdet AKDAĞ Kemal GÜL Oral DÜZDEMİR  
Börülcenin (V. Sinensis (L.) Endl.) Tokat-Kazova Şartlarına Adaptasyonu Ve Uygun Ekim Zamanının Belirlenmesi Ss, 343-357
To Determine Of Adaptation To Tokat-Kazova Conditions And Favorable Sowing Time Of Cowpea (V. Sinensis (L.) Endl.)

Summary | Abstract | Full Text |

Cevdet AKDAĞ  
Tokat-Kazova Şartlarında Farklı Zamanlarda Ekilen Fasulye Çeşitlerinde Tohum Böceği (A. Obtectus Say.) Zararının Belirlenmesi Ss, 359-369
Determining Of Effects Of Sowing Tımes And Cultıvars On Bean Weevil (A. Obtectus Say.) In Tokat-Kazova Conditions

Summary | Abstract | Full Text |

Güngör YILMAZ İsa TELCİ Şinasi COŞKUN Kenan ÇAĞATAY  
Tokat Koşullarında Bazı Patates Çeşitlerinin Verim Ve Diğer Bazı Özellikleri Üzerinde Araştırmalar Ss, 371-382
The Investigations On Tuber Yields And Some Traits Of Potato Varieties In Tokat Condition

Summary | Abstract | Full Text |

Selahattin İPTAŞ Mustafa YILMAZ  
Tokat Ekolojik Şartlarında Fiğ-Tahıl Karışımlarında Biçim Zamanlarının Verim Ve Kaliteye Etkileri Üzerine Bir Araştırma Ss, 383-395
A Research On The Effects Of Different Cutting Tımes On Hay Yield And Quality Of Mixtures Of Some Vetch And Cereal Species Under Ecological Conditions Of Tokat

Summary | Abstract | Full Text |

M. Rüştü KARAMAN A. Reşit BROHİ  
Değişik Formlarda Uygulanan Azotlu Gübrelerin Domates Bitkisinin (Lycopersicon Esculentum L.) Demir, Bakır, Çinko Ve Mangan Kapsamına Etkisi Ss, 397-410
Effect Of Different Nitrogenous Fertilizers On The Some Of The Plant Micronutrients (Fe, Cu, Zn, Mn) Content Of Tomato (Lycopersicon Esculentum L.).

Summary | Abstract | Full Text |

Mehmet KARATAŞ  
Tokat Yöresi Tozanlı Çayında Yaşayan Tatlısu Kefalinin ( Leuciscus Cephalus L., 1758) Kondisyon Faktörü Üzerine Bir Araştırma Ss, 411-417
A Research On The Condition Factor Of Chub ( Leuciscus Cephalus L., 1758) Living In Tozanli Stream ( Tokat-Turkey)

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri