English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


1995-1 NumberEditor
Prof.Dr.Abdulreşit BROHİ

Assistant Editor
K.ESENGÜN, O.KARKACIER

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  1995

 | Cover  | Table of contents  | EditorialYakup ÖZKAN Seher Yıldız MADAKBAŞ  
Bazı Erik Klon Anaçlarının Odun Çelikleriyle Üretilmesi Üzerinde Araştırmalar Ss, 1-7
Studies On Propagation With Hard-Wood Cuttings Of The Some Plum Clonal Rootstocks

Summary | Abstract | Full Text |

Yakup ÖZKAN Can CELEP  
Tokat İlinde Yetiştirilen Yerel Elma Çeşitlerinin Pomolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Ss, 8-14
A Research Onpomologıcal Characteristics Of Local Apple Cul Tîvars Grown In Tokat

Summary | Abstract | Full Text |

Kenan KARA  
Tropînota (Epicometïs ) Hırta (Poda ) (Coleoptera , Scarabeıdae) ’Nin Tokat Ve Çevresindeki Konukçuları, Yayılışı, Zarar Düzeyi, Bazı Biyolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar Ss, 15-26
Studies on the hosts, distributions, damage levels on several host plants and some biological aspects of Tropinota (Epicometis ) hirta {Poda) , in Tokat province in Turkey

Summary | Abstract | Full Text |

A.Ahmet YÜCER Osman KARKACIER  
Tarım Alanlarında Bitkisel Üretimin Hayvan Zararlarından Korunması Ve Çiftçi Mallarının Koruması Harkındaki Kanun Ss, 27-33
Protection Of Plant Production From Livestock In Agricultural Area And Farmer Proporties Protection La W

Summary | Abstract | Full Text |

Osman KARKACIER  
Kent Süt Sığırcılığı Üretim Faaliyetlerinin Ekonomik Analizi (Tokat İli Örneği) Ss, 34-43
Economic Analysis Of Dairy Farming In The City ( The Case Of Tokat)

Summary | Abstract | Full Text |

Murat SAYILI Kemal ESENGÜN  
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kampüs Alanının Kamulaştırılmasında Kıymet Takdiri Ss, 44-55
The Appraisal In The Nationalization Of Gaziosmanpaşa University Campus

Summary | Abstract | Full Text |

Esen ORUÇ A.Zafer GÜRLER  
Tokat İlikazova Yöresinde Kimyasal Gübrelerin Tedarik Ve Kullanımı Üzerine Bir Araştırma Ss, 56-68
Eine Untersuchung Über Mineraldüngerbeschaffung Und Anwendung In Dörfern Des Kazova Gebietes Von Tokat Zusammenfassung

Summary | Abstract | Full Text |

Dilek ŞİMŞEK Osman KARKACIER  
Türkiye' De Buğday Verimi Ve Ekim Alanlarının Buğda Y Üretimi Üzerindeki Etki Dereceleri Ve Buğday Ekim Alanları Duyarlılığı Üzerine Bir Araştırma Ss, 67-77
The Degree Ofeffectıveness About The Wheat Productıveness And Sovıng Area On The Whea T Production And A Stüdyon The Sensıtıveness Of Whea T Sovıng Area

Summary | Abstract | Full Text |

Necla BAŞSEVİNÇ Kemal ESENGÜN  
Tokat İli Kazova Yöresinde Domates Yetiştiriciliğinin Ekonomik Analizi Ss, 78-93
The Economic Analysis Of Tomato Production In The Kazova Region Of Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

Ali İhsan KORAL Kemal ESENGÜN  
Köy Hizmetleri Tokat Araştırma Enstitüsü Döner Serma Ye İşletmesinin Ekonomik Analizi Ve En Uygun Ürün Bileşiminin Doğrusal Programlama Yöntemi İle Saptanması Üzerine Bir Araştırma Ss, 94-103
A Study Economic Analysis Of The Revolving Fund Farm Of Rural Services Research Institute Of Tokat And Determining The Optimum Crop Pattern With Linear Programming Method.

Summary | Abstract | Full Text |

Mesut DİLMAÇ Gazanfer ERGÜNEŞ Engin ÖZGÖZ  
Tokat Yöresinde İmal Edilen Tek Dingilli, Devirmeli Tarım Arabaları Üzerine Bir Araştırma Ss, 104-109
An Investigation On The Single-Axle Hydraulic Rear Tipping Trailers Manufactured In Tokat Province

Summary | Abstract | Full Text |

Cevdet AKDAĞ Hulusi ÜTEBAY Oral DÜZDEMİR  
Ekim Zamanı, Azot Ve Fosfor Dozlarının Nohut (C Anetınum L.) 'Ta Verim Ve Diğer Bazı Özelliklere Etkileri Üzerine Bir Araştırma Ss, 110-121
A Research On The Effects Of Sowing Dates, Nitrogen And Phosphorus Rates On Yield And Other Some Characters In Chickpea (C. Arietinum L.)

Summary | Abstract | Full Text |

Cevdet AKDAĞ Sezen ŞEHİRALİ  
Bakteri (Rhizobium ssp.) Aşılama, Azot Dozları ve Ekim Sıklığının Nohut (Cicer arietinum L.) ‘ un Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri Ss, 122-134
The Effects of Inoculation (Rhizobium ssp.), Nitrogen Application and Plant Density on The Yield and Yield Components of Chickpea (Cicer arietinum L.)

Summary | Abstract | Full Text |

Cevdet AKDAĞ  
Tokat Şartlarında Ekim Zamanının Maş Fasulyesinin (Vigna Radiata (L.) Wilczek) Dane Verimi Ve Diğer Bazı Özelliklere Etkilerinin Belirlenmesi Ss, 135-140
The Determining Of Sowing Date Effects On Maş Bean (Vigna Radiata (L.) Wilczek) Seed Yield And Others Some Features In Tokat Conditions

Summary | Abstract | Full Text |

Cevdet AKDAĞ  
Sıra Aralıklarının Tokat-Kazova Şartlarında Börülce (Vigna sinensis (L.) savi) 'nin Verim ve Verim Unsurlarına Etkileri Ss, 141-146
Effects of Row Spacings on Yield and Yield Components in Cowpea (Vigna sinensis (L.) savi) in Tokat-Kazova Conditions

Summary | Abstract | Full Text |

Cevdet AKDAĞ  
Nohutta Bakteri (Rhizobium ssp.) Aşılamanın Değişik Büyüme Gelişme Dönemlerinde Bazı Bitkisel Özelliklere Etkileri Ss, 147-151
The Effects of Bacteria (Rhizobium ssp.) Inoculation on Some Characters in Chickpea at Different Growth-Developing Stages

Summary | Abstract | Full Text |

Güngör YILMAZ  
Farklı Tohumluk Yumru Büyüklüklerinin Patateste (Solanum Tuberosum L.) Verim Ve Verimle İlgili Bazı Özellikler Üzerine Etkileri Ss, 152-161
Effects Of Different Seed Tuber Size On Tuber Yield And Some Traits Of Potato (Solanum Tuberosum L.)

Summary | Abstract | Full Text |

Yaşar KARADAĞ Haşan GÜLCAN  
Çukurova Bölgesi Doğal Vejetasyonunda Bulunan Bazı Tek Yıllık Yonca Türlerinin Tmedicaso Scutellata L., M. Orbicularisl., M.Dolvmorphal.) Morfolojik Ve Biyolojik Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Ss, 162-171
A Research On The Morphological And Biological Characters Of Some Medic Species (Medicaso Scutellata L., Medicaso Orbicularis L., Medicasovolvmorvhal.) Occured In Native Vegetation Of Çukurova Region

Summary | Abstract | Full Text |

Hüseyin KOÇ Ali KASAP Cevdet AKDAĞ Sabri GÖKMEN Zekeriya AKMAN  
Kendine Fertil Ve Kendine Steril Monogerm Şeker Pancarı Populasyonları İçerisinden O-Tipi Bitki Seçimi Ss, 172-181
Determination Of The O-Typeplants Fromself-Fertile And Self-Sterıle Monogerm Sugarbeet Popula Tıons

Summary | Abstract | Full Text |

Sabri GÖKMEN  
Melez Ve Kompozitatdişimısır Çeşitlerinin Fi Ve F2generasyonlarında Bazı Özelliklerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Ss, 182-191
A Study On Some Characters In The F, And F2 Genera Tions Of Hybrid And Composit Dent Corn Varieties

Summary | Abstract | Full Text |

Sabri GÖKMEN Mehmet KILINÇ  
İki Sıralı Altı Arpa Çeşidinin Diallel Melez Döllerinde Verim Komponentleri Ve Bazı Morfolojik Karakterlerin Uyuşma Yeteneklerinin Saptanması Ss, 192-202
Combining Abilities Of Yield Components And Some Morphological Characters Indiallel Set Of Crosses Of Two Row Six Barley Varieties

Summary | Abstract | Full Text |

Selahattin İPTAŞ Mustafa YILMAZ  
Silajlık Sorgum (Sorghum Bicolor (L.) Moench) Ve Sorghum- Sudanotu Melezleri (Sorghum Bicolor X Sorghum Sudanense Stapf) 'Nde Farklı Sıra Aralıklarının Bazı Morfolojik Ve Tarımsal Özelliklere Etkisi Üzerine Bir Araştırma Ss, 203-212
A Stüdyon The Effects Of Row S Pacings On The Some Morphological And Agricultural Characteristics In The Silage Sorghum (Sorghum Bicolor (L.) Moench) And Sorghum-Sudangrass Hybrids (Sorghum Bicolor X Sorghum Sudanense Stapf.)

Summary | Abstract | Full Text |

Selahattin İPTAŞ Rıza AVCIOĞLU  
Farklı Devrelerde Hasat Edilerek Silolanan Yemlere, Çeşitli Oranlarda Tuz İlavesinin Etkileri Ss, 213-223
Effects Of Different Salt Concentrations In Addition To Silage Fodder Which Were Harvested Of Different Stage

Summary | Abstract | Full Text |

Emel KARAGÜLLÜ Özer SENCAR  
Bazı Yetiştirme Tekniği Öğelerinin Nohutta Verim Ve Verim Unsurlarına Etkisi Ss, 224-236
Effects Of Some Agronomic Practices On Chickpea Yield And Yield Components

Summary | Abstract | Full Text |

A.Raşit BROHI M. R. KARAMAN N. SAĞLAM A. AKTAŞ  
Biber Fidelerinin Gelişimi Ve Bitki Besin Maddesi İçeriklerine Değişik Harç Ortamlarının Etkisi Ss, 237-244
Effect Of Different Plant Growth Mediums On The Quality And Nutrient Contents Of Pepper Seedlings

Summary | Abstract | Full Text |

A.Raşit BROHI Zeki ÖZER M.Rüştü KARAMAN  
Yabancı Ot Mücadelesi Yapılan Ve Yapılmayan Koşullarda Azotlu Gübre Uygulamasının Buğday Bitkisinin Verim Ve Bitki Besin Düzenine Etkisi Ss, 245-255
The Effect Of Different N Fertilizer Applıcatıon With And Without Weed Control On Yield And Nutrient St A Tvs In Wheatplant

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri