English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


1994-1 NumberEditor
Prof.Dr.Abdulreşit BROHİ

Assistant Editor
K.ESENGÜN

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Matbaası  1994

 | Cover  | Table of contents  | EditorialOsman IŞIK  
Tokat Koşullarında Durgun Göz Aşısı Yapılmış Cevlz Fidanlarının İlkbahar Son Donlarından Korunması Üzerine Bir Araştırma Ss, 1-6
A Research On The Precautions Necessary For The Maintenance Of Budded Walnut Seedlings Against Late Spring Frost In Tokat

Summary | Abstract | Full Text |

Adnan ÇİÇEK A. Ahmet YÜCER  
Tokat Îlînde Kaynak Kullanımı Destekleme Fonundan (Kkdf) Yararlanan Hayvancılık İşletmelerinde Uygulama Sonuçları Üzerine Bir Araştırma Ss, 7-16
A Research On The Result Of Applıcatıon In The Lıvestock Farms Gaınıng From The Use Of Source Of Support Funds (Ussf) In Tokat.

Summary | Abstract | Full Text |

Adnan ÇİÇEK  
Tokat Îlînde Seçilmiş Bir Yöredeki Tarım İşletmelerinin Sermaye Bileşimi Ve Kredi Kullanımı Üzerine Blr Araştırma Ss, 17-29
A Research On The Composition Of Capıtal And The Use Of Credit On The Agricultural Farms In A Selected Region In To¬kat

Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa KILIÇ Adnan ÇtÇEK  
Tokat Merkez İlçede Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Uygulaması İle Kurulan Sığır Besiciliği İşletmelerinin Ekonometrik Analizi Ss, 30-42
The Econometric Analysis Of Feeding Livestock Farms Financed Support Funds In Tokat

Summary | Abstract | Full Text |

Temur KURTASLAN Adnan ÇİÇEK  
Türkiye'de 1970-1990 Döneminde Tarımsal Girdi Kullanımındaki Gelişmelerin Tarımsal Üretim Değeri Üzerine Etkilerinin Analizi Ss, 43-54
The Analyses Of Effects Of The Development Of The Use Of Input On The Value Of Agricultural Production During The 20 Years Interval Between 1970 And 1990 In Turkey

Summary | Abstract | Full Text |

Metin AKAY Kemal ESENGÜN  
Türkiye Tarımında Bölgesel Planlama Olgusu Ss, 55-62
The Fact Of Regional Planning In Turkey's Agriculture

Summary | Abstract | Full Text |

Esen ORUÇ A.Zafer GÜRLER  
Tarımsal Araştırmalardaki Anket Uygulamalarında Karşılaşılan Güçlükler Üzerine Örnek Bir Çalışma Ss, 63-70
A Sample Study On The Difficulties Faced Of Survey Applica¬tions In Agricultural Researches

Summary | Abstract | Full Text |

Ali KASAP Güler ERDEM  
Çiftlik Gübresi Dağıtma Maklnası İle Çalışmada İş Başarısının Belirlenmesi Üzerinde Bîr Araştırma Ss, 71-78
An Investigation In Order To Determined Working Capacity By Using The Farmyard Manure Spreading

Summary | Abstract | Full Text |

Güler ERDEM  
Bağlarda Bazı Toprak İşleme Aletlerinin Yabancı Ot Kontrolü Açısından Karşılaştırılması Üzerinde Bir Araştırma Ss, 79-86
A Research On The Comparison Of The Some Soil Tillage Equ¬ipment For The Weed Control In The Vineyards

Summary | Abstract | Full Text |

Cevdet AKDAĞ Sezen ŞEHİRALİ  
Bakteri (Rhizobium Ciceri) Bulaştırma, Azot Dokları Ve Ekim Sıklığının Nohut (Cicer Arietinum L.)'Un Bazı Bitkisel Ve Kalite Özelliklerine Etkileri Ss, 87-100
The Effects Of Inoculation (Rhizobium Ciceri), Nıtrogen Applıca¬tıon And Plant Densıty On The Some Plant And Quality Charac- Ters Of Chıckpea (Cicer Arietinum L.)

Summary | Abstract | Full Text |

Cevdet AKDAĞ Mevlüt ŞAHÎN  
Tokat Şartlarına Uygun Kuru Fasülye Çeşitlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma Ss, 101-111
A Research On The Determınıng Of Favorable Dry Bean Cul- Tivarsin Tokat Conditions

Summary | Abstract | Full Text |

Güngör YILMAZ Cevdet Akdağ  
Tokat Ekolojik Şartlarında Ekim Sıklığı Ye Gübrelemenin Çemen (Trigonella Foenum Graecum L.) Bitkisinin Verimi Ve Bazı Özellikleri Üzerine Etkileri Ss, 112-124
Effects Of Sowing Denısty And Fertilizing On Seed Yield And Some Traits Of Fenugreek (Trigonella Foenum Graecum L.) In Tokat Ecological Conitions

Summary | Abstract | Full Text |

Neşet ARSLAN Bilal GÜRBÜZ Güngör YILMAZ  
Tıbbı Adaçayın (Salvia Officinalis L.) Köklenmesi Üzerine Farklı Ortamların Etkileri Ss, 125-130
Effects Of Dıfferent Medıa On Rootıng Of Sage (Salvia Officinalis L.)

Summary | Abstract | Full Text |

Sabri GÖKMEN Özer SENCAR  
Tokat Kazova Bölgesinde Triticalenin Verim Ve Adaptasyon Yeteneği Üzerinde Bir Araştırma Ss, 131-144
A Research On Determining The Yield And Yield Components Of Triticale In Tokat Kazova Conditions

Summary | Abstract | Full Text |

Uğur BÜYÜKBURÇ Selâhattin İPTAŞ Mustafa YILMAZ  
Tokat Ve Yöresinde Bazı Tek Yıllık Baklagil Yembitkilerinin Yazlık Adaptasyonuna Yönelik Bir Araştırma Ss, 145-156
A Research On Determination Of Annual Some Forage The Le¬gumes Which Will Be Adaptable In Tokat Region

Summary | Abstract | Full Text |

A.Raşit BROHI Zeki ÖZER M.Rüştü KARAMAN  
Fosforlu Gübrelemenin, Yabancı Ot Mücadelesi İle Birlikte Buğday Bitkisinin Verim Ve N-P-K Kapsamına Etkisi Ss, 157-168
The Effect Of Phosphorus Fertilizer Applıcatıon Togeth-Er With Weed Control On Yield And N-P-K Status In Wheat Plant

Summary | Abstract | Full Text |

A.Raşit BROHI M.Rüştü KARAMAN Seyhan YAZICIOĞLU  
Sıvı Tavuk Gübresi, Ahir Gübresi ve Tütün Tozunun Buğday Bitkisinin Verim ve N, P Kapsamı Üzerine Etkisi Ss, 167-176
The Effect Of Ltquid Poultry Manure, Tobacco-Waste And Farm Yard Manure On The Yield And N, P Content Of Wheat Crop

Summary | Abstract | Full Text |

Alper DURAK İrfan OĞUZ  
Köy Hizmetleri Tokat Araştırma Enstitüsü Arazisinin Toprak Etüdü, Haritalanması Ve Sınıflandırılması Ss, 177-189
Soil Survey, Mapping And Classification Of The Koy Hizmet¬leri Tokat Research Institute Soils

Summary | Abstract | Full Text |

Alper DURAK İrfan OĞUZ  
Toprak Ve Su Muhafazası Çalışmalarını Planlamada Toprak Etüt Ve Haritalarından Yararlanma İmkanları Ss, 190-202
Utilization Possibilities Of Soil Survey And Soil Maps In The Soil And Water Conservation Planning Studies

Summary | Abstract | Full Text |

Kadir SALTALI Mustafa KILIÇ  
Tokat Erbaa Yöresi Hacıpazar ve Değirmenli Köylerinde Arazi Toplulaştırmasının Sulama Prejelerindeki Yeri ve Önemi Ss, 203-206
The Importance of Land Consolidation in Irrigation Projects Located at Hacipa- zar - Değermenli Village of Erbaa - Tokat

Summary | Abstract | Full Text |

Mete KARACOĞLU Çetin FIRATLI  
Orta Anadolu, Karadeniz Geçit Ye Ardahan İzole Bölgeleri Balarısıekotiplerinin Morfolojik Özellikleri Ss, 207-214
The Morphological Characteristics Of Honeybees, Apis Mellifera Of The Central Anatolia, Black-Sea Passage And Ardahan Isolated Regions

Summary | Abstract | Full Text |

Mustafa ILASLAN  
Doğu Anadolu Kırmızısı, Esmer X Doğu Anadolu Kır¬mızısı Île Simmental X Doğu Anadolu Kırmızısı Fi Ve G1 Melezlerinin Çeşitli Özellikleri Ss, 215-224
Various Characteristics Of Eastern Red, Swiss-Brown X Eas¬tern Red And Simmental X Eastern Red Fi And R1 Crosses

Summary | Abstract | Full Text |

İhsan AKYURT Mehmet KARATAŞ  
Tokat İlinin Su Kaynakları ve Balık Yetiştiriciliği Yönünden Değerlendirilmesi Ss, 225-231
The Water Resources Of Tokat Province And The Evaluation Of These Resources By The Fısh Culture

Summary | Abstract | Full Text |

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri