English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Nusaybin (Mardin) İlçesi Bağcılığı Sorunları ve Çözüm Önerileri
(Present Status of Viticulture in Mardin, Nusaybin Province, its Problems and Possible Solutions )

Author : Atilla ÇAKIR  Nesrin KARACA SANYÜREK Ersin KARAKAYA Şilan AY  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 2017-1
Page : 15-25


Summary
Bu çalışma Mardin ili Nusaybin ilçesini temsil eden 100 adet bağ işletmesinde yürütülmüştür. Veriler 100 üreticiden anket yoluyla elde edilmiştir. Çalışmada elde edilen verilerin ışığında üreticilerin yaş ve eğitim durumları, bağ işletmelerinin büyüklüğü ve örgütlenme durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Anket çalışmasının sonuçlarına göre; bağcılıkla uğraşan üreticilerin eğitim düzeyi (%69.0 ilkokul) düşüktür. Ankete katılan üreticilerin yaş ortalaması ise oldukça yüksektir (54.2). Bağ alanlarının %37.0’ının 20 da’nın altında olduğu ve tamamının kendi mülkiyetleri olduğu tespit edilmiştir. Bağcılık yörede aile işletmeciliği şeklinde yapılmaktadır. Ankete katılan üreticilerin bağlarında çoğunlukla uygulanmakta olan ‘Telli terbiye’, ‘Çardak’ yada ‘Duvar’ terbiye şekillerinden birini uygulamadıkları tespit edilmiştir. Üreticilerin tamamı bağlarında “diğer” terbiye sistemini kullandıklarını ve bu terbiye sistemini %58.0 oranında “tavsiye edildiğinden dolayı tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Üreticilerin tamamının kooperatif ya da birlik üyesi olmadıkları belirlenmiştir. Üreticilerin %76.0’ının üzüm üretiminden iyi para kazanamadığı (ort:1.49) belirlenmiştir. Üzüm üretim tekniğini %81 oranında iyi derecede bildikleri, bağcılık faaliyetinin işçilik gerektirdiğini ifade etmişlerdir. Ayrıca daha fazla tarımsal bilginin üretimi arttıracağına büyük oranda katılmadıkları gözlemlenmiştir. Sonuç olarak; üreticilere bağcılık konusunda tarımsal bilginin verilmesi ve üreticinin gelirinin iyileştirilmesi için düzenlemeler yapılması öngörülmektedir. Bu araştırma kapsamında, mevcut verilerden de yararlanılmak suretiyle, ilçe, il ve hatta bölge genelinde karşılaşılan sorunlar ve bu sorunların çözülmesinde yararlı olacağına inanılan çözüm önerileri sunulmaya çalışılmıştır.

Turkish Keywords
Eğitim düzeyi, bağcılık, Nusaybin (Mardin), üzüm üreticisi, örgütlenme.

Abstract
This study was conducted in 100 vineyard enterprises representing Mardin Nusaybin district. Data are obtained by questionnaire from 100 producers. In the light of the data gathered in the study it was aimed to determine of the educational status, age, bond business conditions and the size of the organization. According to the results of the questionnaire, it was determined that the level of education for producers dealing with vineculture in that district was low (69.0%primary school). The average age of the surveyed manufacturers 54.2 and 37%of the vineyard area 's are found to be under 20 da. Viticulture is done as a family business in the region. All of the surveyed manufacturers vineyards "other" training system that uses rate of 58.0%and finishing system "is recommended because it stated that they preferred. Producers are determined who are not members of the cooperatives or the union. Manufacturer of 23.0%were noted the grape production is not profitable good knowledge of grape production technique, viticulture is labor intensive activity and increase the production of knowledge that more agricultural subjects was observed that a large proportion. As a result, manufacturers of agricultural giving information about viticulture and the manufacturer's revenue is projected to improve the arrangements. In this study, we aimed not only to investigate the problems of viticulture in Nusaybin, but also to contribute solutions.

Keywords
Education level, grape producers, Nusaybin (Mardin), organization, viticulture.

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri