English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tarımsal Kalkınma Kooperatif Ortağı Olan ve Olmayan Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Belirli Kriterler Açısından Karşılaştırılması: Van İli Gevaş İlçesi Örneği
(A Comparative Study of Dairy Farms Associated and None-Associated with Agricultural Development Cooperatives Using Certain Criterias: A Case Study of Van Province of Gevaş District )

Author : Mustafa TERİN  Faik GENÇDAL İbrahim YILDIRIM  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 2016-1
Page : 1-8


Summary
Çalışmada Van İli Gevaş ilçesinde süt sığırcılığı üretim faaliyetinde bulunan İkizler Tarımsal Kalkınma Kooperatifin ortak 37 ve ortak olmayan 44 işletme, sosyo-demografik ve işletmecilik özellikleri bakımından karşılaştırılmıştır. Veriler 2009 yılına ait olup, 81 işletme yöneticisinden yüz yüze yapılan anketle toplanmıştır. Değişkenler arasındaki ilişkilerin anlamlılığının belirlenmesinde khi kare testi kullanılmıştır. Ayrıca, inek başına düşen süt üretim miktarı ile bunun üzerinde etkili olabileceği öngörülen başlıca değişkenler için en küçük kareler yöntemi (doğrusal regresyon denklemi) kullanılarak tahminci katsayılar bulunmuştur. Kooperatife ortak ve ortak olmayan işletmeler arasında eğitim düzeyi, işletme başına düşen inek sayısı, inek başına düşen ortalama günlük süt verimi, sağım süresi ve işletmede kullanılan toplam süt yemi miktarı bakımından istatistikî açıdan anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Aynı şekilde, Kooperatife ortak olan ve olmayan işletmeler arasında ile suni tohumlama yaptırma, süt sığırcılığı ile ilgili eğitim alma ve işletmede kayıt tutma arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Regresyon analiz sonuçları dikkate alındığında, işletmelerin kooperatife ortak olma, tarım il ve ilçe müdürlükleri ile irtibatlı olma, kültür ırkı ineklere sahip olma ve işletme yöneticileri deneyiminin inek başına düşen süt üretim miktarı üzerinde pozitif, yerli ırk ineğe sahip olmanın ise negatif yönde etkili olacağı beklenmektedir.

Turkish Keywords
Kooperatif ortaklığı, Regresyon analizi, Süt sığırcılığı, Van

Abstract
In this study the data of 37 farms associated and 44 non-associated with İkizler Agricultural Development Cooperative were analyzed comparatively in Gevaş District of Van Province within the framework of certain criterias related to socio-demographic and farm business characteristics. The data belongs to 2009 year and were collected from 81 farm managers through a questionnaire conducted face to face. Chi Square test were used in comparison of statistical significances of some variables between cooperative associated and non- associated farms. Also, some independent variables were regressed on average daily milk yield per cow in a linear regression equation. The results showed that education level, number of cows, daily milk yield per cow, lactation period and total milk feed quantity per year were higher for farms associated to Cooperative and there existed statistically significance in terms of the above-mentioned variables between farms associated and non associated to Cooperative. Also, there existed statistically significant relationship between farms associated and non-associated to Cooperative with respect to artificial insemination application, receiving training on dairy production and keeping records. Regression results indicated that all other variables being constant, associated to Cooperative, communication with agricultural departments, experience and having culture-breed cows could increase the daily milk yield per cow. On the other hand, having native-breed cow could decrease the daily milk yield per cow.

Keywords
Cooperative membership, dairy farming, regression analysis, Van

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri