English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


GOÜ Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin Bakış Açısıyla Kırsal Turizm
(Rural Tourism Within Point of Wiev of the Students of Gaziosmanpaşa University Faculty of Agriculture )

Author : Nuray KIZILASLAN  Cevdet HANEDAR Tayfur ÜNAL  
Type :
Printing Year : 2015
Number : 2015-2
Page : 86-99


Summary
Kırsal turizm yerel ekonominin canlı tutulmasında ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında önemli bir araçtır. Ziraat fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin, öğrenim gördükleri süreçte ve mezuniyet sonrası iş hayatlarında kırsal turizme ivme kazandırması, politik kararlarda rol alması, projeler üretmesi beklenmektedir. Bunun için öğrencilerin kırsal turizme yönelik algılarının bilinmesi ve davranışlarının ne olacağının tespiti önemlidir. Bunun gerek eğitim planlarında gerekse kırsal kalkınma politikalarında birer done olacağı düşünülmektedir. Bu çalışmada Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinin kırsal turizme yönelik bakış açıları incelenmiştir. 235 öğrenci ile anket çalışması yapılmış, çapraz tablolar oluşturularak Khi-Kare analizleri yapılmıştır. Araştırma bulgularına göre Tarım Ekonomisi bölüm öğrencilerinin kırsal turizm etkinliklerini ve kırsal turizm tanımını doğru olarak bilme oranı diğer bölümlere göre yüksektir. Öğrencilerin kırsal turizm sektöründe çalışmaya istekli oldukları görülmüştür. Kırsal turizm sektöründe erkeklerin kendi işinin patronu olarak, kadınların ise yönetici olarak çalışmak istedikleri belirlenmiştir. Kırsal turizm etkinliklerini bilen öğrencilerin daha önce kırsal turizm etkinliklerine katıldıkları görülmüştür. Khi-kare analizine göre; cinsiyet ve bölümlere göre kırsal turizmde çalışma düşüncesi; kırsal turizm etkinliklerine katılıma göre etkinlikleri bilme durumu; bölümlere göre kırsal turizmi tanımlama biçimi ve kırsal turizm etkinliklerini bilme durumu arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Ziraat Fakültesi eğitiminde tüm bölümlere kırsal turizm dersinin verilmesi ve öğrencilerin bu konudaki farkındalığının artırılması gelecekte kırsal turizmin gelişimine katkı sağlayabilecektir.

Turkish Keywords
Kırsal turizm algısı, Ziraat Fakültesi öğrencileri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi

Abstract
Rural tourism alive is an important tool in achieving a live local economy and a sustainable development. To give acceleration to rural tourism, to take part in political decisions and to produce projects are expected from students studying in the faculty of agriculture during their education and employment processes. Therefore, knowing students' perceptions and determination of attitudes towards rural tourism would be important. This is expected to be used as data in the educational plans and rural development policies. In this study, point views of students of the Faculty of Agriculture in Gaziosmanpaşa University for rural tourism are examined. A survey was conducted with 235 students, cross-tables were formed and also Chi-square analyzes were conducted. According to the findings, rate of knowing rural tourism activities and rural tourism description through students of the Department of Agricultural Economics is higher when compared to other departments. Rural students were found to be willing to work in the tourism industry. In the rural tourism sector, men were determined to work as boss of their own business and women were determined as they want to work as the manager. Students who know rural tourism activities were seen to have participated in rural tourism activities previously. According to Chi-square analysis; significant differences were found between sex and the idea of working in rural tourism according to departments; status of knowledge regarding participation in rural tourism activities; definition form of rural tourism according to departments and extent of knowledge of rural tourism activities. Consequently, giving lectures of rural tourism to all departments of Faculty of Agriculture will increase the awareness of students on this issue and will contribute to development of rural tourism in the future.

Keywords
Rural tourism perception, students of the Faculty of Agriculture, University of Gaziosmanpaşa

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri