English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tabii Ve Katkılı Sirkelerin Ayırımında Esas Alınacak Kriterlerin Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma
(A Research on Determiding The Base Criteria To Differentiate Natural and Contributed Vinegars )

Author : Nihat AKTAN  Okşan GÜRARDA  
Type :
Printing Year : 1990
Number : 1990-1
Page : 239-255


Summary
Sirke başta üzüm olmak üzere meyvelerin alkollü mayşelerinden Asetik asit Fermantasyonu sonucu elde olunan çeşnili bir gıda maddesidir. Gıda Sanayiinin önemli bir ürünü olan sirkenin çok gen.ş kullanım aleni bulunmaktadır. Ülkemizde sirke üreten 15 kadar iş¬letme vardır. Ayrıca 10 kadar daha sirke üreten küçük kuruluş zaman zaman piyasaya sirke sunmaktadır. Sirke işletmelerinin bir bölümünün sirke içine sentetik asetik asit kattıkları sanılmaktadır Bu nedenle tabii fermantasyon sirkelerinin bileşimlerinin tesbiti ile bunlara katılan sentetik asetik asitin ayırt edilebilmesi büyük önem kazanmaktadır. Bu amaçla yapılan araştırmalar ile kolay uygulanabilir yöntemler geliştirilebilecek uygun kriterler getirilmeğe çalışılmıştır, Bu alanda bizi kesin sonuçlara ulaştıracak kriterleri saptamak standart labaratuvar analizleri ile mümkün görülmemektedir. Ancak karbon atomların ömür¬lerinin tespiti suretiyle tabi; fermantasyon sirkesi ile sentetik asetik asit katkılı sirkeleri birbirlerinden ayırmak mümkün görülmektedir.: Bu amaca yönelik olarak ülkemizde radyoaktif karbonları ölçebilecek labaratu- varların henüz bulunmayışı, kalalı sirkelerle tabii sirkeleri birbirlerinden ayırt etmeye yarayacak klasik analiz yöntemlerinin bulunması zorunlu¬sunu ortaya çıkartmaktadır. Bu araştırmada tabii sirkenin sentetik ase¬tik asit katkılı sirkeden ayırt edilmesinde öteden beri kullanılan Asetil- Metil-Karbinol (AMK) testi İle birlikte, bulguyu pekiştirecek başka analiz yöntemleri üzerinde de çalışılmıştır. Şekersiz katı madde, Uçmayan asit, kül, Oksidasyon soy sı; ester sayısı ve İyot sayısı. gibi tayinlerle birlikte AMK testinin daha sağlıklı ve daha güvenilir bir sonuç vereceği anlaşılmaktadır. Ancak önce bu amaçla tabii sirkeler üretilip anılan maddelerin ortalama miktarları ortaya çıkarılmalıdır.

Turkish Keywords


Abstract
Vinegar is a tasty aiment which is produced by the resuist of acetic acid fermantation of the intoxicating maishe of fruits, especially grape. Vinegar, which is am important product of food industry, has a wide area of using. There are apporoximaiely 15 installations pro- ducing vinegar in our country. And about 10 small installations occa- tionoily produce vinegar to the market, it's guessed that probably some of the vinegar installations add1 synthetic acetic acid in the vinegar. Therefore, it has gained a major importance, to determine the component of natural fermantation vinegars and also separate the syntetic acetic acid added into them. For this reason investigations are done; trying to reach to the agreeable crieria, by developing easy application met¬hods. With the standard laboratory analysis it doesn't seem possible to determine, the criteri that shali bring certain results in this area. On the other hand, it seems possible to differentiate natural fermantation vinegar from the vinegar that has contributed with synthetic acetic acid only by studing the life of carbon atoms. There aren’t any radioac¬tive carbon; measuring iabrotories yet in our conutry to serve the aim, so it's necessary to find classic analysis procedures to differentiate the natural vinegar and contributed vinegar from one another. In this rese-arch, asetil-metil-karbinol (AMK} test which is being used heretofore at the separation; of natural vinegar from the synthetic acetic acid cont¬ributed vinegar, is studied also with the other analysis methods for to emphasize the data. It has been clear hat, by determining the sugariess sharp matter-, unevaporate acid, oxidation number, number of ester; number of iodine and other things, together with AMK test gives a heal¬thier and reiaible result; But at first mtural vinegars must be produced in order to find out he average amounts of the above menioned things.

Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri