English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tokat İli Kazova Yöresinde Başlıca Tarımsal Ürünlerde, Yayım Servîsî Tarafından Önerilen Tarımsal Yeniliklerin, Benimsenip Uygulanmasını Etkileyen Faktörlerin Analizi Üzerine Bir Araştırma
(A Research On Analysıs Of Effective Factors, About Accep- Tıng And Adoption Of Agrıcultural Innovations, Proposed By The Extension Service In Kazova Region Of Tokat Province Of Turkey For The Prıncıpal Agrıcultural Products )

Author : Kemal ESENGÜN  Cemal SÎVASLIGİL  
Type :
Printing Year : 1993
Number : 1993-1
Page : 59-78


Summary
Bu çalışma, Tokat ili Kazova Yöresinde başlıca tarımsal ürünler için yayım servisi tara-fından sunulan tarımsal yeniliklerin, üreticiler tarafından benimsenip uygulanmasında etkili olan faktörlerin istatistiki yöntemlerle test edilip irdelenmesi amacını gütmektedir. Elde edilen sonuçların, belirlenecek yayım politikalarına ışık tutması çalışmanın beklenen diğer temel amacım oluşturmaktadır. Kazova yöresinde yer alan ve oransal olmayan tabakalı tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenen 124 adet tarım işletmesinden anket yoluyla elde edilen veriler, khi-kare testi ile analiz edilmiş ve sonuçlar çizelgeler halinde sunulmuştur. Sonuç olarak; üreticilerin, sahip oldukları yaşama standardı, eğitim düzeyleri, kitle ileti-şim araçlarını kullanım düzeyleri ve sosyal katılım dereceleri gibi sosyal yapısını niteleyen faktörlerle, işletme genişliği ve parçalılık durumu gibi agroekonomik yapısını niteleyen faktörlerin tarımsal yenilikleri uygulama düzeyleri ile sıkı bir şekilde etkileşim gösterdikle¬ri tesbit edilmiştir.

Turkish Keywords


Abstract
This research has the aim of examining and testin g with statistical methods, the factors which are effective in the application and adoption of agricultural innovations by the produ¬cers, which are proposed by the extention service for the basic agricultural products in Ka¬zova region of Tokat Province. The other purpose of this research is that it should shed light on extention policy to be determined. The data, which have been obtained by survey methods from 124 agriculture farming located in Kazova region and selected by means of stratified random sampling, have been analyzed with khi-square test. To summarize; It has been noted that factors which qualify the social structure, like the life standard, educational level and the level of using mass media and social participations level of producers and the factors which qualify agroeconomic structure like average farm size and the number of parcels are closely related to the applications level of agricultural in¬novations.

Keywords

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri