English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


KONYA İLİ SELÇUKLU İLÇESİNDE TÜKETİCİLERİN GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALMADA AMBALAJIN ETKİSİ
(THE EFFECT OF PACKAGING ON CONSUMERS’ PURCHASE OF FOOD PRODUCTS IN SELCUKLU DISTRICT OF KONYA )

Author : Gürhan ÖZAYDIN  Cennet OĞUZ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 2020-3
Page : 159-166


Summary
Çalışmanın amacı, tüketicilerin gıda ürünleri satın alma davranışları üzerinde, ambalajın önemini belirlemektir. Araştırmada kullanılan veriler anket tekniği kullanılarak gönüllülük esasına göre yapılmıştır. Çalışmanın örnek hacmi Konya iline bağlı Selçuklu ilçesinde yaşayan hane halklarının olasılık örneklemesi yöntemine göre 100 olarak belirlenmiştir. Tüketicilerin gıda ürünlerini satın alma eğilimlerinde ambalajın etkisini belirlemek üzere hazırlanan verilerin güvenirliliği Cronbach’s Alpha testi ile belirlenmiştir. Çalışmada Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test değeri 0,776 olarak tespit edilmiştir. Ölçeği geliştirebilmek için, çok sayıdaki değişkeni az sayıda, anlamlı ve birbirinden bağımsız faktörler haline getiren faktör analizi metodu kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda tüketicilerin gıda ürünleri satın almada ambalajın özelliklerine yönelik beş faktör belirlenmiştir. Çalışmadan elde edilen veriler ışığında tüketicilerin herhangi bir ürünü satın alma kararını etkileyen faktörlerin; ambalajın kullanımı, ambalajın sağlıklı olması, ambalajın görünümü ve ambalajın geri dönüşüm özelliği gibi faktörler olduğu sonucuna varılmıştır. Tüketicilerin satın almada ambalaj özellikleri faktör analizi ile belirlenmiş ve diğer faktörlerle (gelir, yaş, eğitim) birlikte tüketicilerin gıda ürünleri satın almada ambalajın etkisi regresyon analizi ile incelenmiştir. Yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre gelir ve eğitim durumu daha yüksek olan tüketicilerde ambalajın etkisinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Ambalajın sağlıklı olmasının, tüketici gözünde ambalaj imajının ve ambalajın kullanım kolaylığının olumlu olduğunu düşünen tüketicilerde diğer tüketicilere göre gıda ürünleri satın almada ambalajın daha etkili olduğu görülmüştür.

Turkish Keywords
Ambalaj, Satın Alma Davranışı, Satın Alma Kararı, Faktör Analizi, Regresyon Analizi

Abstract
The aim of the study is to determine the importance of packaging on consumer buying behavior. The data used in the study were conducted on a voluntary basis using the survey technique. The sample volume of the study is 100 according to the probability sampling method of households located in the Selcuklu district of Konya province, Turkey. The reliability of the data prepared to determine the effect of packaging on consumer tendency to buy food products was determined by Cronbach's Alpha test. In the study, the Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test value was found to be 0.776. In order to develop the scale, the factor analysis method was used which renders a large number of variables as statistically significant and independent factors. As a result of the analyses performed, five factors were identified towards the effect of packaging features on consumers' purchase of the food products. In the light of the data obtained from the study, it was concluded that the factors affecting the consumers' decision to buy any product were factors such as packaging's usage, appearance, healthiness, and its recyclability. The decisiveness of packaging attributes in consumer's purchase decision was determined by factor analysis and the effect of packaging on consumer's purchase of food products was examined by regression analysis along with other factors (income, age, education). According to the results of the regression analysis, it was determined that the effect of the packaging was higher on the consumers with higher income and education. It is seen that for consumers who think that the image of packaging and its ease of use are positive in the eyes of the consumers, the packaging is more effective in their purchase of food products compared to other consumers.

Keywords
Packaging, Purchase Behavior, Purchase Decision, Factor Analysis, Regression Analysis

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri