English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Entomopatojen Beauveria bassiana Balls. (Vull.) İzolatlarının Kırmızı Gal Yaprakbiti (Dysaphis devecta Walk.) (Hemiptera: Aphididae) Üzerine Etkisi
(Effect of Entomopathogenic Beauveria bassiana Isolates on Rosy Leaf Curling Aphids (Dysaphis devecta Walk.) (Hemiptera: Aphididae) )

Author : Dürdane YANAR  Yusuf YANAR Mahmut ÇANKAYA  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 2018-Ek Sayı
Page : 97-101


Summary
Elma ürününde önemli kayıplara neden olan pek çok zararlı vardır. Yaprakbitleri elmanın önemli zararlıları arasındadır. Kırmızı gal yaprakbiti, Dysaphis devecta Walk. (Hemiptera: Aphididae), elmada önemli bir zararlı yaprakbiti türüdür. Mücadelesinde yoğun olarak insektisit kullanılmakta ve insektisitlere karşı kısa sürede dayanıklılık kazanmaktadırlar. İnsektisitlere alternatif mücadele yöntemerinden biride entomopatojen funguslardır. Bu çalışmada Tokat ilinden topraktan izole edilen entomopatojen fungus Beauveria bassiana Balls. (Vull.) izolatlarının kırmızı gal yaprakbiti üzerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada 12 B. bassiana izolatının 1x108 spor/ml dozu püskürtme yöntemi ile uygulanmış ve 25±2 °C sıcaklık % 65±5 ortalama nem ve 16:8 Işık:Karanlık şartlarında üç gün süreyle inkübasyona bırakılmıştır. Birinci günde %81 ölüm oranı ile GOPT-297 nolu izolat öne çıkmıştır. Bunu %41’lik ölüm oarnı ile GOPT-64 nolu izolat takip etmiştir. İnkübasyon süresi arttıkça ölüm oranları da artmıştır. İki günlük inkübasyon süresi sonunda GOPT-297 nolu izolat %100 ölüme neden olurken bunu %79 ve %75 ile GOPT-114 ve GOPT-282 nolu izolatlar takip etmiştir. Üç günlük inkübasyon süresi sonunda kontrol uygulamasında %11,6 oranında ölüm gerçekleşirken GOPT-332 nolu izolat hariç bütün izolatların neden olduğu ölüm oranı kontrolden istatistiki olarak önemli düzeyde yüksek bulunmuştur. Üç günlük inkübasyon süresi sonunda GOPT-297 nolu izolat %100 ölüm gerçekleştirirken, bunu %92 ile GOPT-282 ve %89.5 ile GOPT-284 nolu izolatlar takip etmiştir. İzolatların neden olduğu mikosis oranları da %6.2 ile 46,.8 arasında değişmiştir. Sonuç olarak entomopatojen funguslar Dysaphis devecta mücadelesinde kullanılma potansiyeline sahip olduğu ortaya konulmuştur.

Turkish Keywords
Dysaphis devecta, afit, entomopatojen fungus, Beauveria bassiana

Abstract
There are many pests that cause significant loss of apple yield. The aphids are among the major pests of the apple orchards. Dysaphis devecta Walk. (Hemiptera: Aphididae), rosy leaf curling aphid, an important pest species in apple. Insecticide is used extensively in the control of them and they gain resistance in a short time against insecticides. Alternative methods to insecticides in management of D. devecta is entomopathogenic fungi. The aim of the present study was to determine the effect of entomopathogenic fungus Beauveria bassiana Balls. (Vull.) isolates on rosy leaf curling aphid. In this study, 12 B. bassiana isolates were applied at 1x108spores/ml concentration by sprey method and left to incubate for three days at 25±2°C temperature, %65±5 humidity and16:8 Light:Dark conditions. On the first day, the isolate GOPT-297 caused highest mortality with 81% mortality rate. This was followed by isolate GOPT-64 with 41% mortality. As the duration of incubation increased, the mortality rates increased. At the end of two days of incubation, GOPT-297 isolate resulted in 100% mortality, followed by isolates GOPT-114 and GOPT-282 with 79% and 75%, respectively. At the end of the three-day incubation period, the mortality rate of all isolates except for GOPT-332 were statistically significantly higher than control. At the end of the three-day incubation period, GOPT-297 isolate had 100% mortality followed by GOPT-282 with 92% and GOPT-284 with 89.5%. The percentage of mycosis caused by the isolates ranged from 6.2% to 46.58%. In conclusion, it can be said that the entomopathogenic fungi has the potential to be used in the rosy leaf curling aphid control.

Keywords
Dysaphis devecta, afit, entomopatojen, fungi, Beauveria bassiana

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri