English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kırşehir Koşullarında Şeker Pancarında Uygun Sulama Programı
(Appropriate Irrigation Scheduling for Sugar Beet (Beta vulgaris L.) in Kırşehir Conditions )

Author : Sultan KIYMAZ  Sultan KIYMAZ Ahmet ERTEK  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 2017-Ek Sayı
Page : 113-121


Summary
Bu çalışmanın amacı, şeker pancarı (Beta vulgaris L.) verim ve kalitesine farklı sulama düzeylerinin etkilerini araştıran iki farklı çalışma sonuçlarını karşılaştırarak, Kırşehir koşullarında şeker pancarı için uygun bir sulama programını ortaya koymaktır. Söz konusu çalışmalar 2012 ve 2013 yıllarında Kırşehir merkezinde bulunan Çukurçayır’da bir çiftçi arazisinde yapılmıştır. Denemeler tesadüf bloklarında bölünmüş parseller deneme deseninde 3 yinelemeli olarak yürütülmüştür. Her iki denemede de sulama uygulamalarında A sınıfı buharlaşma kabından sulama aralıklarında ölçülen yığışımlı buharlaşma değerlerinden yararlanılmıştır. Birinci çalışmada, iki farklı şeker pancarı çeşidi için (Ç1: Esperanza ve Ç2: Calixta) sulama aralığı 7 gün ve 3 farklı bitki-pan katsayısı (Kcp1: 0.5; Kcp2: 0.75 ve Kcp3: 1.00) kullanılarak sulama programı (S1, S2 ve S3) oluşturulmuştur. İkinci çalışmada ise; sulama program aynı kalmak şartıyla, tek bir pancar çeşidinde 4 farklı azot düzeyi (N1:30 kg ha-1; N2:40 kg ha-1; N3:50 kg ha-1; ve N4: 60 kg ha-1) ile deneme yürütülmüştür. İlk çalışmada en düşük ve en yüksek verim ve bitki su tüketimi değerleri her iki yılda da Kcp1 ve Kcp3 konularında gerçekleşmiştir. 2012’de en yüksek ve en düşük verim değerleri, S3Ç1 (85.38 t ha-1) ve S2Ç2 (75.10 t ha-1) konularından elde edildi. 2013’de ise en yüksek ve en düşük verim değerleri, S3Ç1 (66.13 t ha-1) ve S2Ç2 (47.57 t ha-1) konularından elde edildi. Ç2 konuları üzerine sulama programlarının önemli bir etkisi olmazken, Ç1 konularında sulama programları şeker oranı, şeker verimi ve diğer parametreleri önemli düzeyde etkilemiştir. Bu çalışmada, ekonomik verim ve kalite dikkate alındığında benzer iklim ve toprak koşulları için S1Ç1 konusunun önerilebileceği belirlenmiştir. İkinci çalışmada ise en yüksek su kullanım randımanı (WUE), sulama suyu kullanım randımanları (IWUE), en kaliteli parametreler (sodyum, potasyum ve zararlı azot içeriği) ve ekonomik kök pancar verimi S1N1 (Kcp1:0.5 ve N1: 30 kg ha-1) konularından elde edilmiştir. Her iki çalışma sonucu incelendiğinde, şeker pancarı sulama programında Kcp1:0.5 bitki-pan katsayısının en ekonomik verim ve kalite için önemli olduğu söylenebilir.

Turkish Keywords
Şeker pancarı, sulama, gübreleme, bitki-pan katsayısı, su sulanım randımanı

Abstract
The aim of this study is to compare the results of two different studies investigating the effects of different levels of irrigation on yield and quality of sugar beet (Beta vulgaris L.) and to propose a suitable irrigation program for sugar beet in Kırşehir conditions. These studies were carried out in a farmer's field in Çukurçayır in the center of Kırşehir in 2012 and 2013. Experiments were performed in randomized blocks split-plot design with three replications. In both experiments, irrigation scheduling utilized by using Class-A pan evaporation method within irrigation intervals. In the first study, treatments consisted of one irrigation interval (7 days); the two sugar beet varieties (C1: Esperanza and C2: Calixta) and three different irrigation levels (I1, I2, and I3) adjusted according to the Class-A pan evaporation using three different plant-pan coefficients (Kcp1: 0.5; Kcp2: 0.75; and Kcp3:1.00). In the second study; treatments consisted one sugar beet variety (C1:Isella ) four nitrogen fertilizer levels (N1: 30kg ha-1; N2: 40 kg ha-1; N3: 50kg ha-1; and N4: 60 kg ha-1) based on the same irrigation program. In the first study, the lowest and the highest values of irrigation water and plant water consumption (Et) were observed in the I1 and I3 treatments in both years, respectively. In 2012, the lowest and the highest root yields were observed in the I3C1 (85.38 t ha-1) and I2C2 (75.10 t ha-1) treatments. In the second experimental year, the lowest and the highest root yields were achieved with the I3C1 (66.13 t ha-1) and I1C2 (47.57 t ha-1) treatments, respectively. The impact on the examined parameters of irrigation programs in the C2 treatment had not significant. On the other hand, in the C1 treatment of irrigation programs had a significant effect on sugar rate, sugar yield, and other parameters. If the economic yield and quality are desired, the I1C1 treatment can be suggested for sugar beet production under the similar soil and climatic conditions. In the second study; the highest WUE and IWUE values, the best quality parameters (Na, K, and alpha-amino nitrogen), and economic sugar beet root yield was determined in the treatment of I1N1 (Kcp1: 0.5 and 30 kg ha-1 of N). When both study results are examined, it can be said that Kcp1: 0.5 plant-pan coefficient in sugar beet irrigation program is most important for economic yieldy and quality.

Keywords
Sugar beet, irrigation, fertilization, plant-pan coefficient, water use efficiency

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri