English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


CHAID Algoritması ile Balık Eti Tüketimini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
(Investigation of Factors Affecting Fishmeat Consumption with CHAID Algorithm )

Author : Ersin KARAKAYA  Şenol ÇELİK Mehmet Reşit TAYSİ  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 2018-2
Page : 85-93


Summary
Bu çalışmada, Bingöl ili Merkez ilçede 384 kişiye uygulanan ankette, aylık balıketi tüketimini etkileyen faktörler CHAID algoritması ile araştırılmıştır. Kullanılan bağımlı değişen balıketi tüketim miktarıdır. Bağımsız değişkenler yaş, hane halkı sayısı, araba sahipliği, ikamet yeri, aylık gelir, gider, gıda harcamaları ve aylık balık harcaması değişkenleridir. Belirleme katsayısı (R2), düzeltilmiş belirleme katsayısı ve korelasyon katsayısı kullanılarak modelin etkinliği belirlenmiştir. Regresyon ağacı oluşturularak balıketi tüketimini etkileyen faktörler belirlenmiştir. Balıketi tüketimini etkileyen etkenler; aylık balık harcaması (Düz. P<0.001), şehirde ikamet süresi (Düz. P<0.001), toplam aylık gider (Düz. P<0.001), araba sahipliği (Düz. P<0.001), hane halkı sayısı (Düz. P<0.001) ve toplam aylık gelir (Düz. P<0.001) olmuştur. Gözlenen ve tahmin edilen balık eti tüketim miktarları arasındaki korelasyon katsayısı 0.837 iken, belirleme katsayısı (%) ve düzeltilmiş belirleme katsayısı (%) sırasıyla 70.06 ve 69.74 olarak hesaplanmıştır. Ortalama olarak, en fazla balıketi tüketimi sırasıyla; toplam aylık geliri, aylık balık harcaması BH > 240 TL ve hanehalkı kişi sayısı 3’den fazla olan bireylerin oluşturduğu alt gruptan elde edilmiştir. Hane halkı balık tüketiminde ekonomik etkenler ve hanehalkı kişi sayısının diğer etkenlerden daha fazla etkili olduğu görülmüştür.

Turkish Keywords
Regresyon ağacı, CHAID algoritması, Balıketi, Hanehalkı

Abstract
In this study, factors affecting the monthly fish meat consumption was investigated in the survey administered to 384 people with CHAID algorithm central district of Bingol province. The dependent variable used is in fish meat consumption. The independent variables are age, education level, occupation, number of households, vehicle ownership, place of residence, income, expenses, food expenses and monthly fish consumption. Using the coefficient of determination (R2), the corrected coefficient of determination and correlation coefficients were determined the effectiveness of the model. Factors affecting the fish meat consumption is determined with Regression tree. Factors affecting fish meat consumption are; monthly fish expenditure (Adjusted. P <0.01), city of residence time (Adjusted. P <0.01), total monthly expenditure (Adjusted. P <0.01), car ownership (Adjusted. P <0.01), the number of households (Adjusted. P <0.01), total monthly income (Adjusted. P <0.01) and job (Adjusted. P <0.01).The observed and predicted consumption of fish flesh correlation coefficient between 0.837, While the coefficient of determination (%) and the adjusted coefficient of determination (%) is calculated as 70.06and69.74respectively. On average, the most fishing consumptions are; Total monthly income was obtained from the sub-group of individuals whose monthly fish expenditure was BH > 240 TL and whose household number was more than 3 persons. Household income was found to be more influential on economic factors and household number of people in fish consumption.

Keywords
Regression tree, CHAID algorithm, Fish meat, Household

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri