English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tokat-Kazova Koşullarında Kışlık ve Yazlık Olarak Yetiştirilen Bazı Makarnalık Buğday (Triticum durum L.) Çeşit ve Hatlarının Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
(Determination of Quality Characteristics of Some Durum Wheat (Triticum durum L.) Cultivars and Lines Grown as Winter and Spring under Tokat-Kazova Conditions )

Author : Kübra ÖZDEMİR DİRİK  Mehmet Ali SAKİN  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 2018-2
Page : 119-126


Summary
Çalışma farklı makarnalık buğday genotiplerinin kışlık ve yazlık ekim zamanlarının bazı kalite karakterleri üzerine etkilerinin araştırılması amacıyla, 2014-2015 ve 2015-2016 yetiştirme dönemlerinde Tokat-Kazova’da yürütülmüştür. Araştırmada deneme materyali olarak 4 adet makarnalık buğday (Triticum durum L.) hattı ve 15 adet makarnalık buğday çeşidi kullanılmıştır. Tarla denemeleri kışlık ve yazlık ekim dönemleri şeklinde Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre üç tekerrürlü olarak kurulmuştur. Ekim sıklığı m2’de 500 bitki olacak şekilde ayarlanmış ve dekara 10 kg N ve 6 kg P2O5 hesabıyla gübre verilmiştir. Azotun yarısı ve fosforun ise tamamı ekimle birlikte verilmiş olup, azotun geri kalan kısmı ise sapa kalkma dönemi öncesinde verilmiştir. Genotiplerin iki yıllık ortalamalarına göre camsılık oranı kışlık ekimde % 88.2-96.8, yazlık ekimde % 90.7-96.4 arasında; protein içeriği kışlık ekimde % 12.3-14.0, yazlık ekimde % 13.1-16.0 arasında; sedimantasyon değeri kışlık ekimde 17.2-20.5 ml, yazlık ekimde 16.8-21.2 ml arasında değişmiştir. Varyans analiz sonuçlarına göre protein içeriğinin ilk yılında, camsılık oranı ve sedimantasyon değerinin ise her iki yılında hem kışlık hem de yazlık ekimde genotipler arasında istatistiki olarak önemli farklılıklar (P<0.05 ya da P<0.01) bulunmuştur. Ayrıca sedimantasyon değerinin kışlık ekimi dışında incelenen diğer özellikler bakımından hem yazlık hem de kışlık ekimde yıllar arasında da önemli farklılıklar saptanmıştır. İki yıllık sonuçlara göre kışlık ekimde çeşitlerden Şahinbey ve Zühre hatlardan Hat-20’nin yazlık ekimde ise çeşitlerden Altın 40/98 ve Eminbey’in hatlardan ise Hat-20’nin incelenen kalite özellikleri bakımından öne çıktığı belirlenmiştir.

Turkish Keywords
Makarnalık buğday, Triticum durum, Çeşit, Kışlık Ekim, Yazlık Ekim, Kalite

Abstract
The research was conducted to investigate effects on some quality characteristics of winter and spring sowing time of different durum wheat genotypes in Tokat-Kazova conditions during 2014-2015 and 2015-2016 growing seasons. In the experiment, 4 durum wheat (Triticum durum L.) lines and 15 durum wheat cultivars were used as trial material. Field tests was founded 3 replication according to Randomized Complete Block Design as winter and spring sowing periods. Seeds were sown with a density of 500 plants per square meter and fertilizer rates were applied as 10 kg N and 6 kg P2O5 per decare. While half of the nitrogen and all of the phosphorus was applied at sowing, the other half of the nitrogen was applied prior to jointing stage. According to the two-year average of genotypes changed between vitreousness ratio 88.2-96.8 % at winter sowing, 90.7-96.4 % at spring sowing; protein content 12.3-14.0 % at winter sowing, 13.1-16.0 % at spring sowing; sedimentation value 17.2-20.5 ml at winter sowing, 16.8-21.2 ml at spring sowing. According to results of variance analysis statistically significant differences (P<0.05 or P<0.01) were determined among genotypes both winter and spring sowing in the first year of protein content, every two years of vitreousness ratio and sedimentation value. Also, significant differences were determined among years both winter and spring sowing in terms of other investigated traits except for winter sowing of sedimentation value. According to the results of a two-year, it has been determined that came to the fore in terms of the quality characteristics Hat-20 from lines, Şahinbey and Zühre from varieties in winter sowing Hat-20 from lines Altın 40/98 and Eminbey from varieties in summer sowing.

Keywords
Durum wheat, Triticum durum, Cultivar, Winter Sowing, Spring Sowing, Quality

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri