English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tokat-Kazova Koşullarında Bazı Makarnalık Buğday (Triticum durum L.) Çeşit ve Hatlarında Kışlık ve Yazlık Ekimin Verim ve Verim Unsurlarına Etkilerinin Belirlenmesi
(Determination of Effects on Yield and Yield Components of Winter and Spring Sowing in the Some Durum Wheat (Triticum durum L.) Cultivars and Lines under Tokat-Kazova Conditions )

Author : Kübra ÖZDEMİR DİRİK  Mehmet Ali SAKİN İsmail NANELİ  
Type :
Printing Year : 2018
Number : 2018-3
Page : 182-192


Summary
Araştırma farklı makarnalık buğday genotiplerinin kışlık ve yazlık ekim zamanlarının verim ve verim unsurları üzerine etkilerinin araştırılması amacıyla 2014-2015 ve 2015-2016 yetiştirme dönemlerinde Tokat-Kazova’da yürütülmüştür. Araştırmada 4 adet makarnalık buğday (Triticum durum L.) hattı ve 15 adet makarnalık buğday çeşidi kullanılmıştır. Tarla denemeleri; üç tekerrürlü, kışlık ve yazlık ekim dönemleri olarak Tesadüf Blokları Deneme Desenine göre kurulmuştur. Ekim sıklığı m2’de 500 bitki olacak şekilde ayarlanmış olup dekara 10 kg N ve 6 kg P2O5 hesabıyla gübre verilmiştir. Azotun yarısı ve fosforun ise tamamı ekimle birlikte verilmiş olup, azotun geri kalan kısmı ise sapa kalkma dönemi öncesinde verilmiştir. Kışlık ekim ve yazlık ekimde genotiplerin sırasıyla ortalama başaklanma süresi 161.1 ile 68.4 gün, bitki boyu 91.0 ile 70.8 cm, metrekarede başak sayısı 559 ile 375 adet, tek başak verimi 1.84 ile 1.34 g, bin tane ağırlığı 47.8 ile 42.6 g, hektolitre ağırlığı 79.7 ile 79.0 kg, tane verimi 468.9 ile 234.8 kg/da ve hasat indeksi % 38.8 ile 37.6 olarak belirlenmiştir. İncelenen özellikler bakımından hem kışlık hem de yazlık ekimde genotipler arasında önemli farklılıklar bulunmuştur. Ayrıca kışlık denemede başaklanma süresi, bitki boyu, hektolitre ağırlığı ve hasat indeksi dışında, yazlık denemede ise bin tane ağırlığı dışında incelenen diğer özellikler bakımından yıllar arasında önemli farklılıklar tespit edilmiştir. İki yıllık ortalamalara göre; en yüksek tane verimi kışlık denemede Sarıçanak 98 (530.5 kg/da), yazlık denemede ise Hat-7 (283.5 kg/da) genotiplerinden elde edilmiştir.

Turkish Keywords
Makarnalık buğday, Triticum durum, Çeşit, Kışlık Ekim, Yazlık Ekim, Verim

Abstract
The research was conducted to investigate effects on yield and yield components of winter and spring sowing time of different durum wheat genotypes in Tokat-Kazova conditions during 2014-2015 and 2015-2016 growing seasons. In the study, 4 durum wheat (Triticum durum L.) lines and 15 durum wheat cultivars were used. Field tests; 3 replication, was founded according to Randomized Complete Block Design as winter and spring sowing periods. Seeds were sown with a density of 500 plants per square meter. Fertilizer rates were applied as 10 kg N and 6 kg P2O5 per decare. While half of the nitrogen and all of the phosphorus was applied at sowing, the other half of the nitrogen was applied prior to jointing stage. In the winter and spring sowing respectively the average of genotypes, heading period 161.1 and 68.4 day, plant height 91.0 and 70.8 cm, the number of spike per square meter 559 and 375 number, single spike yield 1.84 and 1.34 g, thousand-seed weight 47.8 and 42.6 g, test weight, 79.7 and 79.0 kg, grain yield 468.9 and 234.8 kg/da and harvest index 38.8 and 37.6 % was determined. Significant differences were determined among genotypes both winter and spring sowing in terms of investigated traits. Also, significant differences were determined among years in terms of other investigated traits except for thousand-seed weight in spring sowing, heading period, plant height, test weight and harvest index in winter sowing. According to the averages of a two-year; were obtained the highest grain yield from Sarıçanak 98 (530.5 kg/da) at winter sowing, from Hat-7 (283.5 kg/da) at spring sowing.

Keywords
Durum wheat, Triticum durum, Cultivar, Winter Sowing, Spring Sowing, Yield

Advanced Search


Announcements

    <