English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Küçük Elmalı Havzası Temel Toprak Özellikleri ve Erozyona Duyarlılık Durumları
(Basic Soil Properties and Soil Erodibility of Küçük Elmalı Basin )

Author : Mahmut YÜKSEL    
Type :
Printing Year : 2003
Number : 2003-2
Page : 153-160


Summary
Bu çalışmanın amacı Küçük Elmalı Havzası topraklarının temel özelliklerini ortaya koymak, havza yönetimine yardımcı olacak bilgileri sunmak ve erozyona karşı hassaslıklarını araştırmaktır. Araştırma yeri Bilecik iline 37 km uzaklıkta ve 8229.1 da olup deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 830 m dir. Yıllık ortalama sıcaklık 10.8 °C ve yıllık ortalama yağış ise 611.8 mm dir. Bölgeye ait topoğrafik, jeolojik ve jeomorfolojik haritaların incelenmesi ve arazi gözlemleri sonucunda araştırma alanında 5 profil açılmışta. Detaylı arazi gözlemleri, grit yöntemi ve burgu yoklamaları ile gerçekleştirilmiştir. Açılan profillerin her birinden horizon esasına göre örnekler alınmış ve labaratuvarda analizleri yapılmıştır. Analizlerden elde edilen sonuçların ve arazi gözlemlerinin değerlendirilmesi ile 4 farklı toprak serisi tanımlanmıştır. Belirlenen toprakların hepsi genç olmaları nedeniyle Entisol ordosuna dahil edilmişlerdir. Araştırma bölgesinde en fazla alana düzkayalık serisi (% 50.9) sahip iken, en az alan % 5.8 ile Güde serisidir. Yetenek sınıflamasına göre toplam alanın % 4.3'ü IV. % 43.11 VII ve % 52.6'sı VI sınıf olarak belirlenmiştir. Universal toprak kayıp denklemine göre bölge topraklarının aşınabilirlilik durumları kuvvetli ve çok kuvvetli olarak tespit edilmiştir.

Turkish Keywords
Etiid îıaritalama erodobilite taksonomi arazi yetenek sınıflaması

Abstract
The objective of this research was to investigate basic soil properties, to submit some information to help for basin management and to determine soil erodibility of Küçük Elmalı Basin. The study area selected for this research is far 37 km from Bilecik province. 8229.1 da and its altitude is 830 m from mean sea level. Average annual temparature and precipitation are 10.8 °C and and 611.8 mm. After examination of topographic, geologic and geomoiphologic maps and land observation 5 profile places were excavated in study' area. Detailed land observations whic was done with grid metod and auger examinations. The soil samples were taken from eachprofile and their analyses were done in the laboratory . By assessing the results of analyses and studies, 4 different soil series were determined and described. All of them were classified as Entisolls due to their young age. While Düzkayalık seri has the largest area (50.9 %), Güde seri lias the smallest area in the study area <%5.8). According to land cababiliyt classification it was found that IV. VI and VII classes are 4.3 %. 52.6 % and43.1 %,respectively. In addition, according to Universal soil equation, conditions of soil erodibility' af working area were determined as high and very liigh level.

Keywords
Survey mapping erodibility taxonomy land capability classification

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri