English Türkçe

Quick Access


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


UAV Sistemlerinin Tarımsal Amaçlar İçin Kullanılabilirliği
(The Availability of UAV Systems for Agricultural Purposes )

Author : Ömer YILDIRIM  Tekin SUSAM Servet YAPRAK Ahmet DELEN Sanet İNYURT  
Type :
Printing Year : 2016
Number : 2016-3
Page : 111-120


Summary
Kendi güç sistemi olan, faydalı yük taşıyan, otomatik olarak veya uzaktan komuta sistemi ile uçurulan pilotsuz hava araçlarına insansız hava aracı denmektedir. 20. yüzyılda bilim ve teknoloji alanında meydana gelen gelişmelere paralel olarak havacılık, elektronik, haberleşme ve navigasyon teknolojilerinin gelişmeleri sonucu, bugün sivil ve askerî alanda değişik amaçlarla kullanılan İHA’lar da gelişme göstermiştir. Sensör sistemlerinin küçülmesi, hareket kabiliyetinin artması ve düşük irtifalarda uçabilmesi nedeniyle kullanım kolaylığı sağlamış ve hızlı bir artış göstermiştir. Bunun sonucu olarak son dönemlerde İnsansız Hava Araçlarının(UAV) kullanımı yaygınlaşmıştır. Özellikle görüntüleme çalışmalarının yanı sıra, insanlı hava araçlarına karşın küçük çaplı alanlardaki fotogrametrik çalışmalarda, heyelan ve erezyon izlemede, tarımsal faaliyetlerin gözlenmesi amacıyla (tarımsal ürün deseninin belirlenmesi, bitki hastalıklarının gözlenmesi, küçük ölçekli tarımsal politikalara yön verilmesi vb.) IHA araçlarının kullanımını gündeme getirmiştir. Bu çalışmada Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOU) Harita Mühendisliği Bölümü ve TEKNOMER firması tarafından tasarlanıp, üretilen TM-GEO1 insansız hava aracı kullanılmıştır. Çalışma alanı olarak Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Kampüsü tarım alanı ve Tokat Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme arazileri seçilmiştir. Test çalışması alanları sırası ile 342,37 hektar ve 9 hektar olup, uçuş yüksekliği 100 metre, uçuş kolonları %80 boyuna ve %60 enine bindirmeli olarak planlanmıştır. Toplam 3044 adet fotoğraf kampüs alanı içerisinde, 60 adet fotoğraf ise tarımsal alanda değerlendirilmiştir. Elde edilen fotoğraflar PIX4D yazılımı ile değerlendirilmiş ve görüntü sınıflandırmaları Ecognition Developer yazılımı kullanılarak yapılmıştır. Değerlendirmeye 41 adet Yer Kontrol Noktası dahil edilmiş, tarımsal alan için piksel eşleme algoritmaları ile görüntüler oluşturulmuştur. Değerlendirme sonucunda RMS=±0.015 m olarak elde edilmiştir.

Turkish Keywords
İHA, Uzaktan Algılama, Tarımsal Arazi Planlaması, Görüntü İşleme

Abstract
Unpiloted aerial vehicles with built-in power system, carrying useful freight, let to fly automatically or by a remote control system are called Unmanned Aerial Vehicles. The UAVs used for various purposes in civil and military fields today, too, have exhibited development as result of developments in aviation, electronics, communications and navigation technologies in parallel with the developments which occurred in the field of science and technology in the 20. century. These have ensured ease of use and exhibited a rapid increase due to reasons such as, the sensor systems have become smaller, mobility has increased and they can fly at lower altitudes. Use of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) has become widespread in recent times as result of this. Particularly, in addition to imaging studies, use of UAV vehicles has come in the agenda for photogrammetric surveys in small scale areas against manned air vehicles, landslide and erosion monitoring, and for purposes of observing agricultural activities (determining the agricultural crop pattern, observing plant diseases, steering small scale agricultural policies, etc.). In this study it has been used the TM-GEO1 unmanned aerial vehicle designed and produced by the Gaziosmanpaşa University (GOU) Surveying Engineering Department and the firm TEKNOMER. It has been selected as the study area; the Gaziosmanpaşa University Taşlıçiftlik Campus agricultural land and the Tokat Agricultural Research Institute pilot lands. The test study surface areas are 342,37 hectare and 9 hectare, respectively and the flight altitude has been planned as 100 meters, the flight columns as 80% longitudinal and 60% transversal overlapped. Total 3044 numbers of photos within the campus area and 60 numbers of photos in the agricultural area have been evaluated. The photos obtained have been evaluated by PIX4D software and the image classifications have been made by using the Ecognition Developer software. 41 numbers of Ground Control Points have been included in the evaluation, images have been produced by pixel matching algorithms for the agricultural area. As result of evaluation it has been obtained as RMS=±0.015 m.

Keywords
UAV, Remote Sensing, Agricultural Land Planning, İmage Processing

Advanced Search


Announcements  [JAFAG] Yeni Sayımız Basılmıştır JAFAG, 36 (1)

  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)  Call for papers

  To Researcher:

  I am delighted to invite you to disseminate your research findings in Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG).  I wish to publish original research articles in agricultural sciences. In our journal: rapid manuscript publication and peer review process with online manuscript submission system, quick access of your research results to global audience  with open access system.

  I hope you will contribute your article for publication in JAFAG and thanking you in advance.


  AIMS and SCOPE

  Journal of Agricultural Faculty is scientific, peer reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University aims to publish the national and international scientific paper on agriculture sciences (agricultural economics, animal science, biosystems engineering, field crops, fisheries engineering, horticulture, plant protection, soil science and plant nutrition). The journal is published the third issues in a year from 2014.


  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG)

  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University (JAFAG) is an international peer-reviewed journal and belonged to the Gaziosmanpasa University Faculty of Agriculture since 1985.

  The journal is open access.

  The journal has both online and printed publishing.

  The journal has a manuscript submisson system.

  There are no page charges.


  INDEXING

  ACADEMIC JOURNALS DATABASE

  AGRICOLA

  ARASTIRMAX

  CAB ABSTRACTS

  CROSSREF

  DIRECTORY OF SCIENCE

  DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS)

  DRJI (DIRECTORY OF RESEARCH JOURNAL INDEXING)

  EBSCO

  EFITA (INTERNATIONAL DIRECTORY OF AGRICULTURE, FOOD AND THE ENVIRONMENT)

  ELECTRONIC JOURNALS LIBRARY

  FAO- AGRIS

  GENAMICS JOURNALSEEK

  GLOBAL IMPACT AND QUALITY FACTOR

  GOOGLE SCHOLAR

  INDEX COPERNICUS

  JOURNAL INDEX

  JOUR INFORMATICS

  OPEN ACCESS LIBRARY

  OPEN J-GATE

  RESEARCH BIBLE

  ROAD (DIRECTORY OF OPEN ACCESS SCHOLARLY  RESOURCES)

  SIS (SCIENTIFIC INDEXING SERVICE)

  SCIENCE CENTRAL

  THE GROVE ONLINE LIBRARY

  TUBITAK-ULAKBIM

  ULRICHSWEB

  WORLDCAT


  [JAFAG] New Issue Published JAFAG, 36 (1)
  Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, JAFAG has just published its latest issue (Vol 36, No 1, 2019, JAFAG) at http://ziraatdergi.gop.edu.tr.

  ICV Impact Factor: 4.95 (2012) - 5.94 (2013) - 70.06 (2015) - 72.50(2016) - 84.65 (2017)

  We invite you to review the Contents here and then visit journal web site to review articles.

  Thanks for the continuing interest in our work in journal.Address :Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Ünitesi, Tokat-TÜRKİYE / Adress:Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Publishing Unit, Tokat, TURKEY
Telephone :03562521616-2178 / Telephone: +90 356 252 16 16- 2 Fax :03562521488 / Fax:+90 356 252 14 88
Email :ziraatdergi@gop.edu.tr/ e-mail: ziraatdergi@gop.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri